Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomaisena.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät

 • päättää MRL 137 § mukaisesti suunnittelutarveratkaisusta
 • päättää MRL 158 § mukaisesta rakennusrasitteen perustamisesta, poistamisesta ja muuttamisesta
 • päättää MRL 159 § mukaisesti asemakaavan edellyttämästä rasitteesta
 • päättää MRL 167 § mukaisesti korttelialueen järjestelyistä
 • päättää kunnan toimivallassa olevista 171-174 §:n mukaisista poikkeamislupahakemuksista sekä antaa kunnan lausunnon valituksesta
 • käsittelee MRL 187 § mukaisesti oikaisuvaatimukset
 • päättää MRL 190 § mukaisesti valituksen tekemisestä hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä
 • antaa KiiML 33§ mukaisesti kunnan suostumuksen lohkomiseen perustellusta syystä
 • antaa lausunnot kunnanhallitukselle yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoista kaavoituksen eri vaiheissa
 • ratkaisee luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat asiat ja antaa kunnan puolesta lausunnot luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista
 • antaa kunnan puolesta lausunnot moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä maastossa koskevista ja vesiliikennelain mukaisista kielto- ja rajoitushakemuksista
 • antaa kunnan puolesta lausunnot jätehuoltomääräyksistä
 • toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisten hulevesiä koskevien säännösten valvontaviranomaisena
 • antaa kunnan puolesta lausunnot koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
 • valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen jaoston, jonka esittelijänä toimii rakennustarkastaja ja joka hoitaa yksityistielain § 52 mukaiset tielautakunnan toimitukset ja katselmukset
 • päättää liikennemerkkien asettamisesta yksityisteille
 • päättää yksityisteiden kunnossapidon vuosi- ja kohdeavustuksista sekä yksityistieavustusmaksujen jakamisesta
 • päättää MRL 171 §:n mukaisesti säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista
 • antaa kunnan puolesta lausunnot ympäristönsuojelulain mukaisista ympäristölupahakemuksista
 • päättää postilain 44 §:n mukaiset oikaisuvaatimukset postilaatikon sijoittamisesta
 • ratkaisee MRL:n 161 a §:n mukaiset veden johtamista ja ojittamista koskevat asiat, sekä
 • päättää rakennusvalvontataksan mukaan perittävistä maksuista sekä ympäristönsuojelu- ja maa-ainesmaksuista
 • antaa kunnan lausunnon MRA 6 §:n 3 momentin mukaisesti naapurikuntien rakennusjärjestyksistä
 • on tarvittaessa oikeus täydentää ja tarkistaa rakennusjärjestyksen liitteenä olevia kartta- tai muita asiakirjoja sekä on oikeus tehdä rakennusjärjestykseen lain ja sen nojalla annettujen määräysten muutoksista johtuvia vähäisiä tarkistuksia sekä
 • on tarvittaessa oikeus täydentää ja tarkistaa ympäristönsuojelumääräysten liitteenä olevia kartta- tai muita asiakirjoja sekä on oikeus tehdä ympäristösuojelumääräyksiin lain ja sen nojalla annettujen määräysten muutoksista johtuvia vähäisiä tarkistuksia.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano 2021-2025

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano 2021-2025

Elliott Aura, pj
Ala-Orvola Mikko, vpj
Eskola Virpi
Kekäläinen Laura
Mertimo Tommi
Pitkämäki Harri
Selin Emma

Ota yhteyttä

Elliott Aura

rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja

aura.elliott1@vesilahti.fi

Salmi Veli

rakennustarkastaja

050 389 5222

veli.salmi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kujanpää Tarja

palvelusihteeri

050 577 1547

tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward