Suunnittelutarveratkaisu

Vesilahdessa rakennusjärjestyksen liitteenä on suunnittelutarvealueiden kartta. Näille alueille rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun.

Rakennettaessa suunnittelutarvealueella kunta tarkastelee rakentamisen sopivuutta ennen rakennusluvan myöntämistä. Tätä harkintaa kutsutaan suunnittelutarveratkaisuksi.

Suunnittelutarvehakemusta pitää hakea esimerkiksi asuinrakennuksen uudisrakentamiseen ja merkittävään laajentamiseen.
Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarvehakemusta.

Rakennustarkastaja valmistelee ratkaisun. Rakennus- ja ympäristölautakunta tekee päätöksen kokouksessaan.

Toimi näin

Hae suunnittelutarveratkaisua Lupapisteen kautta sähköisesti.
Haettava rakennusoikeus kannattaa pyöristää ylöspäin ja huomioida mahdollinen myöhempi laajennusvara, sillä varsinaista rakennuslupaa ei voi myöntää suuremmalle rakennukselle kuin suunnittelutarvepäätöksessä on myönnetty.

Täytä lupahakemus huolellisesti ja pyydä neuvontaa rakennusvalvonnasta.

Tarvittavia liitteitä ovat:

  • Asemapiirros (Teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla.)
  • Tieliittymälupa (Jos pihalta liitytään yleiseen tiehen, ELY-keskukselta tulee olla kirjallinen lupapäätös. Jos liitytään yksityistiehen, tiekunnalta tulee olla kirjallinen lausunto/lupa.)
  • Naapurien kuuleminen, voidaan suorittaa lupapisteen kautta, mikäli tiedät naapureiden sähköpostiosoitteet.
  • Kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit (maksua vastaan), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa 3-4vko.
  • Naapurin suostumus tarvitaan erikseen kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 metriä lähemmäksi naapurin rajaa (ei ole sama asia kuin kuuleminen). Kunta ei voi pyytää naapurin suostumusta virkatyönä vaan asiakkaan tulee pyytää suostumus itse.

Kenelle ja millä ehdoin

Suunnittelutarpeen myöntämisen edellytykset
Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Rakentaminen on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Suunnittelutarveratkaisupäätöksestä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

arrow_upward