Luonto

Vesilahden luonnossa näkyy vuosituhantinen ihmisen käden jälki. Vesilahdelta on löytynyt merkkejä muinaisesta asutuksesta jo varhaiselta rautakaudelta (500eaa.-300jaa). Vesilahden luonto on vaihteleva ja monipuolinen. Sille on ominaista toisaalta laajat havumetsäalueet etenkin länsi- ja eteläosissa, maisemallisesti arvokkaat viljelysmaat savialueilla Pyhäjärven tuntumassa sekä kauniit järvimaisemat Pyhäjärven rannoilla. Luonnon monimuotoisuutta lisäävät pienet lehtoalueet, purot, lähteet, kallio-ja louhikkoalueet, kosteikot, muutamat suot sekä lukuisat pienet järvet sekä metsälaitumet, hakamaat ja niityt.

Vesilahden arvokkaat luontokohteet

Natura- alueet ja luonnonsuojelualueet Vesilahdella

Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on turvata luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden suojelu.

Natura-alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura-verkostoon. Hankkeet ja suunnitelmat, jotka saattavat vaikuttaa Natura-alueen luonnonarvoihin alistetaan erityiseen vaikutusten arviointiin.

Vesilahdella on viisi Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa arvokasta luontoaluetta: Onkemäenjärvi (43 hehtaaria), Iso-Hyyhynen (31 hehtaaria), Kirveslammi (48 ha), Marttilan rantaniitty (2 ha) ja Niinimäen haka (2 ha). Vesilahden ja Akaan rajalla sijaitsevasta Kirveslammin alueesta osa kuuluu Lempäälän kuntaan.

Natura 2000-alueisiin pääset tutustumaan tarkemmin ympäristöhallinnon internetsivuilla.

Natura-alueiden lisäksi Vähäjärvi on suojeltu lintuvesi.

Vesilahden arvokkaat luontokohteet

Vesilahden arvokkaiden luontokohteiden päivitys 2021

Päivitystyön teki FM Tuija Selänpää. Päivityksessä on hyödynnetty edellä mainittujen julkaisujen lisäksi maasto- ja aineistotarkasteluja. Arvokkaita kohteita on mukana 40.

Vesilahden arvokkaiden luontokohteiden päivitys 2011

Vuoden 1995 jälkeen ensimmäisen kerran luontokohteita on päivitetty vuonna 2011. Päivitystyön tekivät luontokartoittaja Kari Laamanen ja Pauli Riihinen. Päivitetyssä työssä on käyty läpi kaikki edellisen inventoinnin kohteet ja otettu myös uusia kohteita. Arvokkaita kohteita on mukana 35.

Vesilahden muinaisjäännökset

Vesilahden alueella on useita suojeltuja kiinteitä muinaismuistoja kuten ihmisten asuin- ja hautapaikkoja. Ne ajoittuvat lähinnä metallikausiin (pronssikausi n. 1500 eaa. – 500 eaa. ja rautakausi 500eaa.- 1150jaa.) Varhaisempia kivikautisia (n.8000 eaa.- 1500 eaa.) löytöjä ei tunneta, mutta niitäkin uskotaan olevan. Linnavuoria eli kalliolle ja mäille tehtyjen muinaisten linnoitusten jäänteitä Vesilahdella on kaksi.

Vesilahden arvokkaat kallioalueet

Vesilahden merkittäviä kallioalueita on vuoden 1995 inventoinnin mukaan 9 kpl.

Ota yhteyttä

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward