Opetukseen ilmoittautuminen

Vesilahdessa esi- ja perusopetusta järjestetään Vesilahden yhtenäiskoulussa sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan vain Vesilahden yhtenäiskoululla (luokat 1-9).

Oppilaalle osoitetaan lähikouluperiaatteen mukaan koulu

  • johon tällä on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt matka
  • jonne kuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä tai muuta olemassa olevaa koulukuljetusreitistöä käyttäen

Lapselle on mahdollista hakea myös toissijaista oppilaspaikkaa kunnan muusta koulusta. Toissijaisella oppilaspaikan hakijalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kyyditysavustukseen. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmässä on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Esi- ja perusopetus noudattavat samoja työ- ja loma-aikoja. Esi- ja perusopetuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta.

Vesilahden kunnan opetuspalveluiden järjestämään esikouluun ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023–2024

Vesilahden kunta tarjoaa esiopetusta kolmessa yksikössä Narvan ja Ylämäen kouluissa sekä Vesilahden yhtenäiskoulussa. Ryhmät muodostuvat Vesilahden kunnan oppilaaksioton periaatteiden mukaan ja oppilaat ohjataan kouluihin siten, että aloittavien ryhmien koot ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Oppilaaksiotto tapahtuu lähikouluperiaatteen mukaan.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 Ilmoita lapsesi esiopetukseen tällä sähköisellä lomakkeella:
  Esiopetukseen ilmoittautuminen

Myös perusopetukseen ilmoittautumisesta lähetetään ohjeet huoltajille alkuvuodesta Wilman kautta. Ilmoita lapsesi perusopetuksen 1. luokalle sähköisesti Wilmassa.

Kuntaan muuttavien oppilaiden huoltajat hakevat koulupaikkaa kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella ja saavat Wilma-tunnukset ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.