Maa-aineslupa ja ilmoitus kotitarveotosta

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa lupahakemukset ja ilmoitukset maa-ainesten ottamiseen liittyen Vesilahden osalta.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kotitarveotto ei vaadi maa-ainesten ottamislupaa, mutta yli 500 m3 otosta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kyseisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesten ottamisluvasta peritään Vesilahden kunnan määräämä taksa.

Täytä lomake

Maa-aineslupahakemus

Lomakkeella voit hakea lupaa maa-ainesten ottamiseen. Lomake ohjaa sinua antamaan maa-ainesasetuksen mukaiset tiedot.

Jos toimitat lupahakemuksen paperitulosteena, toimita se kahtena kappaleena ja hakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä kappaleena. Liitä mukaan myös mahdollinen YVA-selostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi.

Mikäli maa-ainesten ottaminen edellyttää vesilain mukaisen luvan, voit hakea sen etukäteen. Liitä hakemukseen myös viranomaislausunnot ja mahdolliset naapurien kuulemista koskevat tiedot.

Maa-aineslupa haetaan kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö, kuten kunta tai valtio, jolla on yksityisoikeudelliselta kannalta oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.

Lomake: Maa-aineslupahakemus (doc)

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Tällä lomakkeella haet maa-aineslupaa ja ympäristölupaa yhdessä, jos maa-ainesten ottamiseen liittyy kivenlouhintaa tai kivenmurskaamo. Edellytyksenä on, että hanke kohdistuu samalle toiminta-alueelle ja toiminta on samanaikaista.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen lupaviranomaisena toimii tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lomake: Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus (doc)

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa, jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Sen sijaan tee kotitarveotosta ilmoitus kunnalle, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Lomake: Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta (doc)

arrow_upward