Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa tiettyjen rakennelmien tai laitosten kuten maston, säiliön tai piipun pystyttämiseen sekä maalämpö- ja kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Myös aurinkopaneelien asentamiseen tarvitaan toimenpidelupa, jos niiden pinta ala on yli 10 neliötä.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, mutta toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka maisemakuvaan. Toimenpidelupa pitää hakea rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen tai toimenpide voidaan tehdä toimenpideilmoituksella. Hankkeen ilmoituksenvaraisuus on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä.

Toimi näin

Hae toimenpidelupaa Lupapiste-palvelussa.
Hanki tarvittavat liitteet ja liitä ne hankkeelle

 • Tarvittavat piirustukset, esimerkiksi asemapiirros
 • Naapurien kuuleminen asemapiirrokseen tai Lupapisteellä tarvittaessa
 • Selvitys käytöstä poistettavalle öljysäiliölle (lämmitysjärjestelmän muutos)
 • Muut rakennusvalvonnan edellyttämät liitteet

Huomioi ja merkitse asemapiirrokseen maalämpökaivon etäisyydet:

 • Lämpökaivo 15 metriä
 • Porakaivo 40 metriä
 • Rengaskaivo 20 metriä
 • Rakennus 3 metriä
 • Kiinteistön raja 7,5 metriä
 • Viemäri-, vesi- ja sähköjohdot 5 metriä
 • Kiinteistökohtainen puhdistamo 30 metriä/kaikki jätevedet tai 20 metriä/harmaat vedet

Jätevesijärjestelmän lupahakemuksen liitteet yleisten liitteiden lisäksi:

 • Alueen yleiskartta, jossa on esitettynä miten purkuvedet ohjautuvat maastossa
 • Järjestelmän taso- ja leikkauspiirustus
 • Järjestelmän asennusohjeet
 • Mitoituslaskelma
 • Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta

Kenelle ja millä ehdoin

Toimenpideluvan ja -ilmoituksen tarpeellisuus ja ehdot on määritelty Vesilahden rakennusjärjestyksessä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se on yleisenedun tai naapurien oikeusturvan kannalta tarpeen.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Toimenpideluvan ja -ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

arrow_upward