Oppimisen tuki perusopetuksessa

Vesilahdessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki annetaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan omassa lähikoulussa. Poikkeuksena on vaikeammin kehitysvammaisen, muulla tavoin vammautuneen tai vakavasti sairaan ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan mahdollisesti saama toiminta-alueittainen opetus, joka ostetaan kunnan ulkopuolelta.

Jos oppilas saa oppimisen ja koulunkäynnin tukea säännöllisesti, tiedotetaan siitä hänen huoltajilleen. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joihin tarvittava tuki kirjataan.

Ensisijaisia yleisen tuen tukimuotoja ovat eriyttäminen, joustavat opetusryhmittelyt, samanaikaisopetus, pienryhmäopetus, tukiopetus ja oppilaanohjaus.

Tehostetussa tuessa oppilaalle annettava tuki on säännöllisempää ja suunnitelmallisempaa kuin yleisessä tuessa. Oppilaalla voi olla samanaikaisesti useita tukimuotoja. Oppilas voi esimerkiksi käydä pienryhmässä tai työskennellä erityisopettajan kanssa saadakseen yksilöllistä tukea, tai saada säännöllisesti koulunkäynnin ohjaajan tukea ja jatkuvaa eriyttämistä yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Erityistä tukea tarvitaan, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittävää. Erityisen tuen antamisesta tehdään kirjallinen päätös. Pääsääntöisesti erityiseen tukeen siirtyvän oppilaan kotiluokka pysyy samana.

Oppilas kuuluu erityisen tuen piiriin

  • jos hänellä on pidennetty oppivelvollisuus
  • jos hänellä on yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa oppiaineessa
  • jos hän opiskelee pääsääntöisesti koulussa olevassa pienryhmässä
  • jos hän tarvitsee kokoaikaisesti koulunkäynnin ohjaajan tukea

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsesi oppimisesta tai koulunkäynnistä, keskustele asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ota yhteyttä koulukuraattoriin tai -psykologiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Ota yhteyttä

Haapaniemi Johanna

koulukuraattori

050 389 5292

johanna.haapaniemi@pirha.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

arrow_upward