Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kiinteistöjen hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Lisäksi lautakunta vastaa elinympäristön kehittämisestä, kaavoituksen toteuttamisesta, vesihuollosta, liikenneväylistä, viheralueista, virkistysalueista ja ulkoilualueista.

Teknisen lautakunnan tehtävät

Teknisen lautakunnan tehtävät

 • tekee toimialaansa koskevat päätökset, jotka lainmukaisesti kuuluvat monijäseniselle toimielimelle
 • määrää vene- ja toripaikka ym. vastaavat maksut, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus mahdollisesti on antanut
 • päättää kunnan omistamien viljely- ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus mahdollisesti on antanut
 • hyväksyy kunnallistekniset suunnitelmat ja asettaa ne nähtäville 
 • päättää yleisten alueiden mm. kaavateiden käyttöä koskevat asiat 
 • päättää suunnittelusopimuksista, kun sopimushinta ei ylitä 60 000 euroa 
 • päättää rakennusurakkasopimuksien tekemisestä, kun hinta ei ylitä 150 000 euroa 
 • hyväksyy rakennustöiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen yhteistyössä käyttäjäpäävastuualueen kanssa rakennushankkeille, joiden kokonaiskustannukset eivät ylitä 150 000 euroa 
 • päättää rakennustöiden suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta noudattaen valtuuston hyväksymää huonetilaohjelmaa, kunnallisteknisten töiden rakennusohjelmaa, rakennuspiirustuksia ja alustavaa kustannusarviota, rakennustapaselitystä sekä valtuuston muutoin antamia ohjeita 
 • luovuttaa rakennuskaavatiet yleiseen käyttöön 
 • vastaa kunnan järjestämästä jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä 
 • vastaa siitä, että kunnalle säädetty velvollisuus järjestää jätteen hyödyntäminen ja käsittely tulee hoidettua
 • toimii Pirkanmaan aluepelastuslaitoksen yhteistyötahona 
 • päättää vesihuoltolain 17 a §:n mukaisesti huleveden viemäröinnin järjestämisestä ja huleveden viemäröinnin alueista
 • päättää kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta (MRL 13 a luku)
 • antaa hulevesien hallintaa koskevat määräykset (MRL 103j §)
 • päättää maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n mukaisen vapautuksen myöntämisestä kiinteistön velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään
 • hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 103 l §:n mukaisen hulevesisuunnitelman 
 • toimii kunnan hulevesilaskutuksen viranomaisena 
 • hyväksyy yhdessä investointiesityksen tehneen käyttäjäpäävastuualueen lautakunnan kanssa tarveselvityksen ja päättävät hankesuunnittelun aloittamisesta, 
 • hyväksyy yhdessä ja investointiesityksen tehneen käyttäjäpäävastuualueen lautakunnan kanssa hankesuunnitelman ja tekee hankkeen rahoitusesityksen kunnanhallitukselle t
 • ekee päätöksen suunnittelun aloittamisesta sekä 
 • valmistelee rakentamispäätöksen tai hankintapäätöksen.

Teknisen lautakunnan kokoonpano 2021-2025

Teknisen lautakunnan kokoonpano 2021-2025

Halme Johanna, pj
Eskola Aapeli, vpj
Ajoksenmäki Kati
Lamminmäki Taina
Lounasranta Marko
Naskali Risto
Sorva Valto

Ota yhteyttä

Halme Johanna

teknisen lautakunnan puheenjohtaja

johanna.halme@vesilahti.fi

Kyrkkö Roope

tekninen palvelupäällikkö

050 389 5257

roope.kyrkko@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward