Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään, mistä toiminnoista meluilmoitus tulee tehdä.

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Toimita ilmoitus Vesilahden kunnan kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Meluilmoituksesta perittävä maksu ilmenee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Täytä lomake

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Tällä lomakkeella ilmoitat melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän voi olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä

  • ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta,
  • yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta,
  • puolustusvoimien toiminnasta, eikä
  • toiminnasta, josta kunta on ympäristönsuojelumääräyksellä poistanut ilmoitusvelvollisuuden.

Täytä ilmoituslomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka toimialueella melu tai tärinä pääosin ilmenee. Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.

Lomake: Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta (doc)

arrow_upward