Muutoksen hakeminen päätöksiin

Kuntalain mukaan kuntalaisella on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, kunnallisvalituksella tai hallintovalituksella.

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Kunnanvaltuuston päätöksiin kohdistuva tyytymättömyys osoitetaan kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on mahdollista kohdistaa mihin tahansa kunnan viranomaiseen lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava päätöksen tehneelle elimelle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut päätöksen tietoosi.

Miten teen oikaisuvaatimuksen?

Jos tyytymättömyytesi koskee kunnanhallituksen tai lautakuntien päätöksiä, oikaisuvaatimus tehdään suoraan niille. Mikäli haluat muutosta niiden alaisten toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin, kohdistat oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle tai asiasta vastaavalle lautakunnalle.

Huomaa, että valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Tarkempia ohjeita saat pöytäkirjoihin ja päätöksiin liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja oikaisuvaatimus toimitetaan Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Huom! Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee.

Kunnallisvalitus

Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, minkä saat oikaisuvaatimukseesi, voit hakea annettuun päätökseen muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään myös siinä tapauksessa, kun haet muutosta kunnanvaltuuston tai kuntayhtymän tekemiin päätöksiin. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain laillisuusperustein: päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävän kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka teki alkuperäisen oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös muut asianosaiset kunnan jäsenet, jotka olivat tyytyneet alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle ja sen on oltava aina kirjallinen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Miten teen kunnallisvalituksen?

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen osoitettavassa valituskirjassa on oltava mm. seuraavat asiat: muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös johon haetaan muutosta ja miltä osin päätöksestä valitetaan sekä muutos, joka vaaditaan tehtäväksi, muutosvaatimuksen perusteet sekä omakätinen allekirjoitus. Tarkempia ohjeita valituskirjasta ja sen toimittamisesta saat pöytäkirjoihin ja päätöksiin liitettävästä valitusosoitusohjeesta.

Hallintovalitus

Kunnassa tehdään paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Erityislait koskevat esimerkiksi koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioita. Erityislakien muutoksenhakusäännökset ovat hyvin vaihtelevia. Valitusmuotona on usein hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty. Monissa erityislaeissa edellytetään, että ennen valitusta on tehtävä oikaisuvaatimus. Joskus myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Tarkista aina menettelytapa pöytäkirjasta tai päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista, ennen kuin teet erityislakiin pohjautuvan valituksen. Joihinkin erityislakeihin saattaa liittyä muutoksenhakukieltoja.