Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa ilmoitukset toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Vesilahden kunnan osalta. Lisätietoa saa ympäristötarkastajalta.

Toimi näin

Rekisteröinti tapahtuu toiminnan mukaan soveltuvalla rekisteröinti-ilmoituksella.
Ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse kuntaan: vesilahdenkunta@vesilahti.fi tai postitse Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Rekisteröinti-ilmoituksesta perittävä maksu ilmenee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Täytä lomake

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä asfalttiasemalle. Asfalttiaseman toimintaan riittää yleisesti ottaen rekisteröinti, ellei ole erityistä syytä, jonka vuoksi toimintaan tarvitaan ympäristölupa.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

 • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
 • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Asfalttiaseman toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 846/2012 (valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista).

Lomake: Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus (doc)

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä kiinteille betoniasemille ja betonituotetehtaille.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

 • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
 • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Rekisteröitävän betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018).

Lomake: Betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus (doc)

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä keskisuurille energiantuotantolaitoksille. Energiantuotantolaitoksen toiminnalle riittää rekisteröinti, jos kaikkien laitosalueella sijaitsevien polttoaineteholtaan vähintään 1 MW energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu teho on alle 50 MW, ja laitosalueella ei ole yhtään kiinteää polttoainetta käyttävää, polttoaineteholtaan yli 20 MW energiantuotantoyksikköä.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

 • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
 • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Liitä ilmoitukseen tarkkailusuunnitelma (lomake 6035b) sekä tarvittava määrä liitelomakkeita 6035a, jos laitoksella on useampi kuin yksi energiantuotantoyksikkö.

Rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 1065/2017 (valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista).

Lomake: Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus (doc)

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomakkeella haet ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä toiminnalle, jossa käytetään orgaanisia liuottimia. Rekisteröitävät toiminnot:

 • Ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa
 • Muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 2 tonnia ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Lankalakkaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Jalkineiden valmistus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Puun ja muovin laminointi, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Liimaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Puupintojen maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Nahan viimeistely, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Heatset-rainaoffset -painatus, julkaisusyväpaino, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi ja lakkausyksiköt, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • Kumin jalostus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 t vuodessa
 • Kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminta, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 t vuodessa
 • Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.

Jos orgaanisten liuottimien vuosikulutus on suurempi kuin edellä, tai jos pintojen puhdistukseen käytetään vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita tai seoksia yli 1 tonni vuodessa, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Tällöin erillistä rekisteröinti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lomake: Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus (doc)

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella haet ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä polttonesteiden jakeluasemille. Asetusta sovelletaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen, vesikulkuneuvojen, raidekulkuneuvojen, ilma-alusten ja vähintään 12 kuukautta kestävien työmaiden jakeluasemiin, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

 • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
 • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Jakeluaseman toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 314/2020 (valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista).

Lomake: Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus (doc)

arrow_upward