Oppimisen tuki esiopetuksessa

Lapsen tuen tarpeen havaitseminen ja siihen puuttuminen päivähoidossa ja esiopetuksessa on ennaltaehkäisevää työtä, joka varmistaa lapsen koulunkäynnin sujuvuutta. Vesilahdessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) annetaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan omassa lähikoulussa. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen.

Oppilaalle laaditaan tarvittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joihin tarvittava tuki kirjataan.

Ensisijaisia yleisen tuen tukimuotoja ovat eriyttäminen, tukiopetus, joustavat opetusryhmittelyt, samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus.

Tehostetussa tuessa lapselle annettava tuki on säännöllisempää ja suunnitelmallisempaa kuin yleisessä tuessa. Lapsella voi olla samanaikaisesti useita tukimuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsi voi käydä pienryhmässä tai työskennellä erityisopettajan kanssa saadakseen yksilöllistä tukea, saada säännöllisesti koulunkäynnin ohjaajan tukea tai säännöllisesti jatkuvaa eriyttämistä oppimisensa tueksi.

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman tai vakavan sairauden vuoksi. Erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti lapsen omassa esiopetusryhmässä. Mikäli lähiesiopetuspaikassa annettava tuki ei riitä, tuen järjestäminen suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsesi oppimisesta tai hyvinvoinnista, keskustele asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ota yhteyttä koulukuraattoriin ja -psykologiin.

Ota yhteyttä

Haapaniemi Johanna

koulukuraattori

050 389 5292

johanna.haapaniemi@pirha.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

arrow_upward