Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Lainsäädäntö edellyttää rakennuslupaa rakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen laajentamiseen, korjaamiseen ja muutostöihin sekä käyttötarkoituksen muuttamiseen. Rakennusvalvonta arvioi rakennushankkeen lupatyypin tapauskohtaisesti.

Rakennusvalvonta neuvoo ja auttaa rakennusluvan hakijaa lupahakemuksen laatimisessa. Lupahakemus otetaan käsittelyyn, kun kaikki tarvittavat liitteet on lisätty hakemukselle ja viranomaisilta pyydetyt lausunnot (esim. paloviranomainen) on saatu. Lupapäätöksessä määritellään rakentamisen ehdot (esim. tarvittavat erityissuunnitelmat ja työnjohtajat).

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupaa haetaan lupapiste.fi -sivuston kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennuslupaan tarvittavat liitteet:

1. Lupahakemus (Lupapisteessä hakemus täytettynä kaikilta osin)
2. Todistus rakennuspaikan omistusoikeudesta (rakennusvalvonta lisää tämän)
3. Tonttikartta ja kaavaote (rakennusvalvonta lisää tämän)
4. Rakennusoikeuslaskelma (yleensä esitetään asemapiirroksessa)
5. Pääpiirustukset (näihin rakennussuunnittelijan sähköinen allekirjoitus Lupapisteessä)

 • Asemapiirros
 • Pohjapiirrokset
 • Julkisivupiirrokset
 • Leikkauspiirustukset
 • Rakenneleikkaus
 • Hormipiirustus, jos tehdään savuhormi

6. Julkisivujen värityssuunnitelma: Asemakaava-alueella väritetyt julkisivukuvat tai 3d-visualisointikuva, jossa on värit. Muilla alueilla riittää selvitys julkisivujen väreistä.
7. Rakennuksen energiaselvitys, jos sellainen lain mukaan vaaditaan
8. Tontin rakennettavuusselvitys tai pohjatutkimus
9. Kosteudenhallintaselvitys
10. Vesihuollon järjestäminen

 • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liitoskohtalausunto
 • Viemäriverkoston ulkopuolisella alueella kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän suunnitelma ja rakentamistapaselostus

11. Maalämpöjärjestelmän rakennettavuusselvitys (mikäli maalämpö rakennetaan)
12. Selvitys naapurien kuulemisesta
13. Suunnittelijoiden ja työnjohtajien tutkintotodistukset ja työkokemustodistukset
14. Muita mahdollisesti tarvittavia liitteitä

 • Mikäli rakennusluvan hakemista varten on vaadittu poikkeuslupa tai suunnittelutarveratkaisu, on näiden lupien päätös liitettävä hakemukseen.
 • Muiden viranomaisten lausunnot (rakennusvalvonta lisää nämä)
 • Rakennusvalvonta voi tarvittaessa pyytää tapauskohtaisesti lisäselvityksiä edellä mainittujen liitteiden lisäksi.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan myöntämistä luvista peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

arrow_upward