Kiinteistökohtainen vesihuolto

Sisällysluettelo

  Talousveden hankinta

  Vesihuoltolaitoksen verkostojen ulkopuolella asuvat huolehtivat kiinteistönsä vesihuollosta itse tai yhteistyössä naapureiden kanssa. Kaivon rakentaminen ja ylläpito sekä kaivoveden laadun seuranta ovat kaivon omistajan vastuulla.

  Kaivovesi on pohjavettä, joka muodostuu maaperään imeytyneistä sade- ja sulamisvesistä. Maakerrosten läpi suodattuessa vesi puhdistuu ja siihen liukenee ihmisten terveydelle tärkeitä hivenaineita. Kaivosta saatava luonnontilainen pohjavesi on yleensä raikkaan makuista ja hyvälaatuista. Veden laatu kannattaa kuitenkin tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät yleensä näy eivätkä maistu. Tärkeää on myös kaivon rakenteellisen kunnon tarkistaminen vuosittain.

  Neuvoja kaivovesiin liittyvissä asioissa voi kysyä terveystarkastajalta Pirkkalan ympäristöterveyden valvontayksikkö PIRTEVA:sta.

  Jätevesien käsittely

  Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä on oleellinen osa kiinteistön vesihuoltoa. Toimiva jätevesijärjestelmä parantaa pihapiirin viihtyisyyttä ja lähivesistöjen tilaa sekä luo edellytykset kaivoveden hyvälle laadulle. Jätevesijärjestelmä on pitkän ajan investointi, jonka käyttöikä on yleensä 15 – 25 vuotta. Käyttöikä voi kuitenkin jäädä lyhyeksi, mikäli järjestelmä ei vastaa kiinteistön tarpeita, sitä ei ole rakennettu oikein tai järjestelmän hoito- ja huoltotoimet laiminlyödään.

  Jätevesien käsittelyn vaatimukset

  Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, ns. hajajätevesiasetukseen ja Vesilahden kunnan ympäristösuojelumääräyksiin.

  Ympäristönsuojelumääräyksissä on mm. asetettu erityisiä vaatimuksia jätevesien käsittelylle pohjavesialueilla ja ranta-alueilla.

  Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Jätevesijärjestelmän toimivuutta voi arvioida järjestelmän iän, rakenteiden kunnon, purkuveden laadun sekä ympäristössä näkyvien vaikutusten perusteella. Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

  Selvitys jätevesijärjestelmästä ja järjestelmän käyttö ja huolto-ohjeet

  Haja-asutusalueen kaikilla kiinteistöillä tulee olla kirjallinen selvitys tai suunnitelma kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitykseen sisältyy asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

  Toimiakseen kunnolla jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja tarvittaessa myös huoltoa. Kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmää koskevat ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan.

  Lähes kaikkiin jätevesijärjestelmiin liittyvä oleellinen hoitotoimenpide on riittävän usein ja säännöllisesti tehtävä lietteentyhjennys. Asumisessa syntyvät jätevesilietteet kuuluvat ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, joten tyhjennykset hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lietteentyhjennykset saa nykyisin siten tilata vain Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta. Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omatoimisen käsittelyn edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti ja käsittelystä tehdään etukäteen ilmoitus alueelliselle jätehuoltolautakunnalle.

  Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja kunnostaminen

  Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien uusimisaikataulu riippuu kiinteistön sijainnista. Jätevesijärjestelmä olisi tullut uusia 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai alle sadan metrin etäisyydellä vesistöstä. Muilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi kiinteistöllä tehtävien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä (mm. vesikäymälän rakentaminen, talousvesijärjestelmän uusiminen sekä korjaus- ja muutostyö joka rinnastuu rakennuksen rakentamiseen).

  Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen vaatii luvan kunnan rakennusvalvonnasta.

  Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Hyvä suunnittelija tulee käymään kiinteistöllä ja auttaa valitsemaan eri vaihtoehdoista kiinteistölle sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun. Ekologisin ja usein myös edullisin tapa ratkaista suurin osa jätevesiongelmista on valita kiinteistölle kuivakäymäläratkaisu.

  Alla olevasta ympäristöministeriön videosta ilmenee jätevesiuudistuksen keskeinen sisältö. Videossa tuodaan esille myös, että kiinteistön jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä (kantoveteen rinnastettavissa) eikä kiinteistöllä ole vesikäymälää. Jätevesijärjestelmää ei myöskään tarvitse uusia, jos lupa jätevesijärjestelmän rakentamiseen on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen eikä järjestelmän toiminnassa ole puutteita. Järjestelmää ei lisäksi tarvitse uusia, jos vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön kaikki haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai poikkeamiseen jätevesien käsittelyvaatimuksista on saatu lupa. Kaikissa tilanteissa edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

  Poikkeamisen hakeminen jätevesien puhdistusvaatimuksista

  Haja-asutuksen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksista voi hakea lupaa poiketa. Poikkeamista voi hakea pohjavesialueella tai alle sadan metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitseville käsittelyjärjestelmille, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004. Poikkeaminen voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja se raukeaa tilanteen (esim. kiinteistön hallinta, kuormitustaso) muuttuessa.

  Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että joko ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan tai teknisessä mielessä kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Kuormituksen vähäisyyteen vaikuttavat kiinteistön käyttötapa, asukasmäärä ja jätevesijärjestelmä.

  Kohtuuttomuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota sekä investointien elinkaaren pituuteen että kiinteistön haltijan sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Arvioinnissa huomioidaan:

  1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  2. kiinteistön haltijoiden ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät sekä
  3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

  Kirjalliset poikkeamishakemukset käsittelee Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Poikkeamislupahakemuksen käsittely on maksullinen. Maksun suuruus (120 €) on määrätty voimassa olevassa ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Sivupalkista löytyy hakemuspohjat poikkeamisen hakemiseen ja tarkemmat ohjeet. Pystyt täyttämään hakemuspohjia tietokoneellasi, kun valitset avautuvan sivun oikean yläkulman valikosta > Muokkaa tiedostoa > Muokkaa työpöytäsovelluksessa.

  Ota yhteyttä

  Kärmeniemi Suvi

  ympäristötarkastaja

  040 192 9373

  suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

  Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

  arrow_upward