Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealueiden tarkoituksena on saada suunnittelun piiriin sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Toisaalta tarkoituksena on estää se, että alue yksittäisten rakennushankkeiden seurauksena muuttuisi suunnittelun kannalta vaihtoehdottomaksi alueeksi. Suunnittelutarvealueilla rakentamiseen liittyvä päätöksentekomenettely on kaksivaiheinen:

  1. Aluksi kunta tekee suunnittelutarveratkaisun (rakennus- ja ympäristölautakunta)
  2. Ainoastaan siinä tapauksessa, että suunnittelutarveratkaisu on myönteinen ja lainvoimainen, kunta voi myöntää hakijalle rakennusluvan.

Suunnittelutarveratkaisu koskee pääasiassa uutta rakentamista. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai muun olemassa olevan rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen.

Rakennuspaikka voi sijoittua suunnittelutarvealueelle suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 tai 2 momentin perusteella tai se on voitu osoittaa suunnittelutarvealueeksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai kunnan rakennusjärjestyksessä. Kunnan määräys on voimassa enintään 10 vuotta.

Rakennusjärjestyksen liitekarttojen (suunnittelutarvealueet) päivittäminen

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.3.2015  §14 hyväksynyt Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen liitteenä olevan suunnittelutarvealueiden kartan ja niitä koskevan tekstiosan muutoksen, liitteeseen pääset tästä linkistä. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (MRL 16.3 §).

Löydät ohjeet suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tästä linkistä.

arrow_upward