Vesilahdentien eteläinen osayleiskaava

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaavoitus koskien Kirkonkylän osayleiskaavan eteläosaa ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan pohjoisosaa on käynnistynyt. Kaava-alueen pinta-ala on 178,9 hehtaaria, josta Kirkonkylän alueella 83,5 ha ja Koskenkylässä 95,7 ha.
Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Vesilahdentien eteläpuolella, rajoittuen pohjoisessa Vesilahdentiehen, idässä kuntarajaan ja olemassa oleviin kiinteistörajoihin, etelässä Ylä-Uotilan alueen pelto- ja metsäalueiden rajaan, lounaassa ja lännessä yleiskaavojen rajaan

Rahoinen

Vesilahden kunnanhallitus on päättänyt 13.6.2022 § 111 lopettaa Rahoisten asemakaavaprosessin.

Kauppila

  Kauppilan ranta-asemakaava Pyhäjärven ranta-alueella Alholahden rannalla Keihosten kylän tilalla Ylite, kiinteistötunnus 922-401-2-44, on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen. Kaavoitus on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Alueen pinta-ala on noin 7,1 ha. Kaavoitettavalla alueella on voimassa Vesilahden rantaosayleiskaava. Kaavan laatijaksi on maanomistajan toimesta valittu…

Metsämantere

Kaava-alueen rajaus koskee kiinteistöä Metsämantere 922-422-6-6, kiinteistön 922-422-4-17 palstaa nro 2, ja osaa kiinteistöstä Kotimetsä (922-422-1-144).

Asemakaavoituksen tavoitteena on voimassa olevan osayleiskaavan toteuttaminen.
Kaava-alueelle osoitetaan aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille.
Alue käsittää Koskenkylän osayleiskaavan pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), AT-, työpaikka-aluetta (TP)- ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Kaava-alueen pinta-ala on noin 31,4 ha.

Lammasniemi

Lammasniemen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Kirkonkylän länsipuolella rajautuen Pyhäjärveen pohjoisrajastaan, Kirkonkylän asema-kaava alueisiin itäosasataan, Rautialantiehen ja Savelanmetsänhelmen asemakaavaan etelärajaltaan. Asemakaava koskee Vesilahden kunnassa, Jokioisten kylässä kiinteistöä Kortesuo (4:3) ja Kirkonkylässä kiinteistöjä Tapola (2:239), Pikku-Tallinen (4:92), Tallinen (4:96), ja Kärkölän…

Kokkotie

Kunnanvaltuusto on kokouksessa 23.6.2022 § 23 hyväksynyt asemakaavan muutosaineiston Kokkotien ja Kesontien alueella.
Muutos koskee kiinteistöä 922-431-6-25 ja puistoaluetta.

Kaavamuutoksella erillispientalotontin käyttötarkoitus muutetaan rivitalotontiksi ja rakennusoikeutta lisätään.
Tonttiin on liitetty puistoaluetta.

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavoitusta ohjaa kunnan osayleiskaavat ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Tältä sivulta löydät parhaillaan vireillä olevien kunnan kaavahankkeiden ja maankäytön suunnitelmien nähtävillä olevat asiakirjat ja muun materiaaliin. Vesilahdessa vireillä oleva kaavoitus

Asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka perustuu useinmiten yleiskaavan antamiin lähtökohtiin. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan mukaisina. Asemakaavalla vaikutetaan erityisesti lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja taajamakuvaan. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavoja voidaan laatia hyvin erikokoisille alueille. Asemakaava…

Osayleiskaavat

Kunnissa maankäytön yleispiirteistä suunnittelua tehdään yleiskaavoilla. Yleiskaava voidaan laatia kuntaan myös osa-alueittain, jolloin puhutaan osayleiskaavasta tai kuntien yhteisenä yleiskaavana. Yleiskaavassa osoitetaan tavoitteet alueen kehitykselle ja tarpeelliset alueet mm. asumisen, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaavoitus toimii asemakaavoituksen ja muun suunnitttelun sekä…

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaava, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä rantakaava yksityiskohtainen suunnitelma ranta-alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava jonka myös maanomistaja voi laatia. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella. Laukon ranta-asemakaava Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.10.2016 § 59 hyväksynyt Laukon ranta-asemakaavan. Asemakaava…