Vesilahdentien eteläinen osayleiskaava

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaavoitus koskien Kirkonkylän osayleiskaavan eteläosaa ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan pohjoisosaa on käynnistynyt. Kaava-alueen pinta-ala on 178,9 hehtaaria, josta Kirkonkylän alueella 83,5 ha ja Koskenkylässä 95,7 ha.
Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Vesilahdentien eteläpuolella, rajoittuen pohjoisessa Vesilahdentiehen, idässä kuntarajaan ja olemassa oleviin kiinteistörajoihin, etelässä Ylä-Uotilan alueen pelto- ja metsäalueiden rajaan, lounaassa ja lännessä yleiskaavojen rajaan

Metsämantere

Kaava-alueen rajaus koskee kiinteistöä Metsämantere 922-422-6-6, kiinteistön 922-422-4-17 palstaa nro 2, ja osaa kiinteistöstä Kotimetsä (922-422-1-144).

Asemakaavoituksen tavoitteena on voimassa olevan osayleiskaavan toteuttaminen.
Kaava-alueelle osoitetaan aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille.
Alue käsittää Koskenkylän osayleiskaavan pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), AT-, työpaikka-aluetta (TP)- ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Kaava-alueen pinta-ala on noin 31,4 ha.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaava, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä rantakaava yksityiskohtainen suunnitelma ranta-alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava jonka myös maanomistaja voi laatia. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella. Laukon ranta-asemakaava Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.10.2016 § 59 hyväksynyt Laukon ranta-asemakaavan. Asemakaava…

Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu Suunnittelutarvealueiden tarkoituksena on saada suunnittelun piiriin sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Toisaalta tarkoituksena on estää se, että alue yksittäisten rakennushankkeiden seurauksena muuttuisi suunnittelun kannalta vaihtoehdottomaksi alueeksi. Suunnittelutarvealueilla rakentamiseen liittyvä päätöksentekomenettely on…

Karttapalvelu

Karttapalvelussa käyttäjällä on mahdollisuus katsella erilaisia kartta-aineistoja Vesilahden kunnan alueelta. Tällä hetkellä palvelussa on karttanäkymään valittavissa: osoitenumerot ja tiet myytävänä/vuokrattavana olevat kunnan vapaat tontit ilmakuva (MML) maasto/taustakartta (MML) asemakaavayhdistelmä Pirkanmaan maakuntakaava Nyt uutena! kiinteistörajat osayleiskaavat kaavamerkintöjen yhteydessä rakentamistapaohjeet Haluamiasi karttoja voit…

Maapolitiikka

Kunta on vastuussa maankäytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja kaavoituksen yhteisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitymisen suuntaa, laatua ja kustannuksia.

Kaavoitus

Vesilahdessa kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ympäristölle jossa kaikenikäisten vesilahtelaisten on hyvä elää ja toimia.

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavoitusta ohjaa kunnan osayleiskaavat ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Tältä sivulta löydät linkit parhaillaan vireillä oleviin kunnan kaavahankkeisiin. Vesilahden kunta kehittää kaavaprosessin asianhallintaa ja tuottaa asteittain sieltä suoraan julkaisusivustolle…

Asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka perustuu useinmiten yleiskaavan antamiin lähtökohtiin. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan mukaisina. Asemakaavalla vaikutetaan erityisesti lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja taajamakuvaan. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavoja voidaan laatia hyvin erikokoisille alueille. Asemakaava…