Koronaepidemia: Koulut ja päiväkodit

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 27.5.2020.

Esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen 14.5.2020 alkaen

Toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen perusteena käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen.

Hallitus teki päätöksensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta terveysviranomaisten arvion pohjalta. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. Rajoitusten purkaminen merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuslaissa tarkoitetussa opetuksessa ja toiminnassa aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien.

Opetuksessa siirrytään takaisin normaaliolojen lainsäädännön mukaisiin opetusjärjestelyihin, mutta siirtymisessä on otettava huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet. Oppivelvollisuusikäisten oppilaiden opetuksessa ja lisäopetuksessa palataan kaikkien vuosiluokkien osalta lähiopetukseen. Opetuksen määrään, oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon ja kouluaterian ja muiden opetuksen maksuttomuuden piiriin kuuluvien etuuksien ja palvelujen järjestämisvelvollisuuteen liittyvät rajoitukset poistuvat. Myös valtioneuvoston suositukset varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lähiopetukseen oikeutettujen esi- ja perusopetuksen oppilaiden pysymisestä kotona poistuvat.

Hygieniavaatimusten ja niiden noudattamiseen liittyvien opetusjärjestelyjen avulla varhaiskasvatukseen ja lähiopetukseen osallistuminen on turvallista.

Kunta pitää Satumetsän päiväkotia auki vielä viikolla 26 eli ajalla 22.-26.6.2020. Tämän jälkeen 29.6.-31.8.2020 kesäajan varhaiskasvatus keskitetään sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Peiponpellon päiväkotiin.

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Poissaoloanomus

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatautilakiin tai perusopetuslakiin.

Lähtökohtaisesti kaikki oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat palaavat kouluun. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Poissaolo haetaan tilapäisenä vapautuksena koulunkäynnistä (Wilman loma-anomus). Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve huomioidaan hänen palatessaan kouluun. Oppilaan tulee selvittää poissaolon aikaisia tehtäviä opettajilta tai kavereilta.

Poissaolo terveydellisten syiden perusteella

Tilapäiseen vapautukseen koulunkäynnistä lomakkeeseen (Wilman loma-anomus) kirjataan perusteeksi terveydelliset syyt.

Terveydellisten syiden vuoksi oppilaan lähiopetukseen osallistumisesta pidättäytyminen voi kuitenkin olla perusteltua, mikäli:

 • oppilaalla on vaikea vastustuskykyä alentava sairaus tai muu vaikealle infektiolle altistava pitkäaikaissairaus
 • Oppilaan samassa osoitteessa asuvalla omaisella on vaikealle COVID-19 -infektiolle altistava pitkäaikaissairaus

Oppilaan pitkäaikaissairauksien osalta arvion lähiopetukseen palaamisen turvallisuudesta tekee pitkäaikaissairauden hoidosta vastaava lääkäri.

Oppilaan samassa osoitteessa asuvien omaisten osalta arvion tekee omaisen pitkäaikaissairauden hoidosta vastaava lääkäri. Käytännössä kuitenkin riski siihen, että COVID-19 -tartunta leviäisi koulusta oppilaan kautta omaisiin on varsin vähäinen, koska lasten merkitys tartunnan levittäjänä on näyttäytynyt vähäisenä.

Henkilökunnan osalta arvion riskiryhmään kuulumisesta ja työn turvallisuudesta tekee työterveyshuolto.

Oppilaiden omaisten ja työntekijöiden sekä heidän samassa osoitteessa asuvien omaisten osalta riskiryhmäarvio perustuu THL:n antamiin linjauksiin vaikealle COVID-19 -infektiolle altistavista syistä. THL:n tämänhetkinen luokitus riskiryhmistä:

 • yli 70-vuotiaat
 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
 • Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys

Muu perusteltu syy

Mikäli oppilaan jääminen pois lähiopetuksesta perustuu muuhun kuin terveydelliseen syyhyn, ei asiaan tarvita terveydenhuollon kannanottoa. Tuolloin poissaoloa haetaan tilapäisenä vapautuksena koulunkäynnistä lomakkeella (Wilman loma-anomus). Lomakkeeseen laitetaan perustelut poissaololle.

Hygieniasta ja turvallisuudesta huolehtiminen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen ja toiminnan järjestäjien huolenpidolla hygieniavaatimusten noudattamisesta ja lähikontaktien välttämisestä sekä muista turvallisuuteen liittyvistä asioista vahvistetaan osaltaan lasten ja oppilaiden lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.

Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
  • Yksiköihin ei oteta ulkopuolisia vierailijoita.
  • Yksiköissä ei järjestetä mitään tapahtumia, eivätkä lapset osallistu koulun ulkopuolisiin tapahtumiin (poislukien ulkoretket oman ryhmän kanssa).
  • Koulujen kevätjuhlaa ei järjestetä. La 30.5. jaetaan todistukset oman luokanopettajan/luokanvalvojan toimesta.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Yksikön määrittelevät omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistavat perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
  • Huoltajien tulee hakea lapsensa koulusta siten, että he mahdollisuuksien mukaan kutsuvat lapset tulemaan ulos koulualueelta.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
  • Henkilöstö on pääsääntöisesti omassa kotiluokassaan.
  • Henkilökuntahuoneessa oleskelua tulee välttää sekä huolehtia, että tilassa on aikuisia vain sen verran, että turvavälit toteutuvat.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii saman lapsiryhmän kanssa.
 • Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.
  • Kaikki koulu- ja varhaiskasvatusyksiköt ovat toiminnassa.
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
  • Opettaja pitää mahdollisuuksien mukaan oppitunteja etäyhteyden avulla muihin yksiköihin.
 • Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.
 • Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän. Tyhjillään olevia (esim. toisen asteen oppilaitosten) opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa tähän käyttöön.
 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.
 • Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.
  • Koulut hyödyntävät lähiympäristöä monipuolisesti oppimisessa mm. tekemällä opintoretkiä luontoon.
  • Oppilaiden tulee pukeutua jokaisena koulupäivänä siten, että he voivat oleskella ja liikkua ulkona.
  • Mahdollisuuksien mukaan lisätään jakotunteja ja ryhmien jakamista.
  • Koulut hyödyntävät sijaintinsa ja toiminnallisten mahdollisuuksiensa mukaan kunnan ja ulkopuolisten toimijoiden tiloja (esim. kirjasto, nuorisotila, seurakunnan tilat jne.).
  • WC-tilojen käyttöä ohjeistetaan kouluissa siten, että opetusryhmillä on nimetyt WC-tilat.
  • Oppilaat tulevat aamulla suoraan luokkaan sitä lähinnä olevasta ulko-ovesta tai muutoin suorinta tietä.
  • Välitunteja porrastetaan ja tarvittaessa sovitaan koulun pihalla alueita eri ryhmien oppilaille.
  • Esioppilaiden aamuhoito järjestetään normaalisti, mutta iltapäivän osalta oppilaat eivät siirry päiväkodin tiloihin vaan jatkavat koulun iltapäivätoiminnassa.
  • Esi- ja alkuopetuksen iltapäivätoiminta on poikkeuksellisesti mahdollista katkaista kesken sopimuskauden. IP-toiminta laskutetaan sopimuksen katkaisseiden osalta vain paikallaolopäivien mukaan.
  • Iltapäivätoiminnassa pyritään ulkoilemaan mahdollisimman paljon.
 • Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
  • Kouluissa voidaan siirtyä luokkaruokailuun ja ruokasalin käyttöä porrastetaan.
  • Ruokailu voidaan toteuttaa retkieväin myös muualla kuin koulussa.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Siivouksen tehostaminen

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
  • Siivousta tehostetaan ohjeen mukaan kaikissa yksiköissä.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
  • Yhteisiä välineitä käytetään mahdollisimman vähän.
  • Suosittelemme omien laitteiden käyttöä koulussa (tabletti, älypuhelin). Omat laitteet tuodaan kouluun omalla vastuulla.
 • Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen ja kouluun.
 • Koulukuljetuksissa oppilaita ohjataan mahdollisuuksien mukaan pitämään etäisyyttä toisiin oppilaisiin ja ajoneuvojen siivousta tehostetaan

Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.