Koronaepidemia: Koulut ja päiväkodit

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 24.8.2020.

PSHP on antanut ohjeen hengitystieinfektio-oireisten lasten huoltajille. Ohjeen löydät alla olevasta linkistä:

PSHP:n ohje hengitystieinfektio lapset

Perusopetus

Esi- ja perusopetuksen lukuvuosi alkaa 11.8. lähiopetuksena. Opetuksen järjestelyissä noudatetaan THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia esim. opetusjärjestelyihin, koulukuljetuksiin sekä ruokailuihin liittyen. Tarvittaessa muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään koulupäivän aikana.

Perusopetuksessa oppilas on oppivelvollinen ja hänen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua perusopetuslakiin tai tartuntatautilakiin. Kouluun ei saa tulla sairaana.

Poissaolo ja perusopetuslaki

Oppilailla on perustuslaissa turvattu yhdenvertainen oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).

  • Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja hakemus tulee perustella
  • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä siten, että oppilaiden oikeus saada perusopetusta otetaan huomioon.
  • Sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen.
  • Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti huomioiden heidän etunsa ja yksilölliset tilanteensa.
  • Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä hyvä yhteistyö ja pyrkimys yhteisen näkemyksen löytymiseen kotien kanssa on erityisen tärkeää. Luvattomasta poissaolosta tulee ilmoittaa huoltajalle. Poissaoloihin liittyvistä käytänteistä ja niiden perusteista tiedotetaan huoltajille.

Pandemiatilanteessa huomioon otetaan lisäksi seuraavat:

  • Sairaus sekä oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.
  • Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.
  • Tarvittaessa opetuksen järjestäjä voi poissaolon perusteiden arvioimiseksi edellyttää huoltajaa toimittamaan riittävän selvityksen, kuten lääkärintodistuksen, lapsen kuulumisesta riskiryhmään.
  • Koulu ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja lapsen perheenjäsenen terveydentilasta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut toimivat normaalisti. Toiminnassa otetaan huomioon THL:n ja OKM:n ohjeistukset esim. ruokailujen sekä ulkoilun porrastuksesta.