Avustusperusteet

Kunnanhallituksen myöntämät yleisavustukset

Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille, toiminta edistää vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä tai elinvoimaa alueella. Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Avustusta myönnetään:

 • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen

Avustusta myönnettäessä painotetaan toiminnan säännöllisyyttä, laajuutta sekä toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnalla tulisi tukea asukkaiden hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä.

Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista. Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, eikä kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

Hakemuksessa tulee olla kaikki hakulomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Kunnanhallitus voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä. Hakemuskaavake palautetaan sähköisesti määräaikaan mennessä ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää kunnanhallitus. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Kunnanhallitus valvoo avustuksen käyttöä. Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käyttö raportoidaan hakulomakkeella sille määritellyssä kohdassa. Raportointi on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
 2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
 3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
 4. Talousarvio
 5. Viimeisin valmistunut ja hyväksytty tilinpäätös
 6. Muut mahdolliset lisäselvitykset
 7. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä
 8. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

 

Sivistyslautakunnan myöntämät toiminta- ja kohdeavustukset

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla tai kunnantoimistosta saatavilla paperisilla hakulomakkeilla.
Hakemuksessa tulee olla kaikki lomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Lisäksi hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lautakunta voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä.

Hakemuslomake palautetaan määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää sivistyslautakunta. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Sivistyslautakunta valvoo avustuksen käyttöä.
Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käyttö raportoidaan hakulomakkeella sille määritellyssä kohdassa. Raportointi on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Lautakunnan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli sivistyslautakunta ei jaa koko avustussummaa kevään haussa, se voi harkita säästyneen summan jakoa tapauskohtaisesti.

Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
 2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
 3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
 4. Talousarvio
 5. Viimeisin valmistunut ja hyväksytty tilinpäätös
 6. Muut mahdolliset lisäselvitykset
 7. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä
 8. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

 

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille ja toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista sekä edistää vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan, kulttuurin tai nuorisotyön keinoin.
Toiminta-avustusten tavoitteena on lisäksi tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri
toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa ja täydentää liikuntapalvelu-, nuorisopalvelu- tai kulttuuritarjontaa sekä edistää ja yhdenvertaistaa kuntalaisten osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia.
Avustettavan seuran tai yhdistyksen toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Avustusta myönnetään:

 • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen
 • Lasten ja nuorten toiminnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi toiminta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin liikuntatilavuokriin.

Avustusta myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, toiminnan säännöllisyyttä, laajuutta ja merkittävyyttä sekä aikuisten terveyttä edistävää toimintaa. Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa toivotaan, että seura / yhdistys tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja ei kilpailuun tähtäävää toimintaa.
Toiminnan laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää, että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä. Seurojen ja yhdistysten toimintatapojen tulee edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi huomioidaan eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä.

Nuorisopalveluiden toiminta-avustusten kohdalla on huomioitava, että nuorisotyö kohdistuu alle 29-vuotiasiin.

Myönnettävä toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden
tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista.

Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut tai poistot ja varaukset eivät ole hyväksyttäviä kuluja.
Kulttuurin toiminta-avustusta ei myönnetä myöskään työskentelyapurahoina eikä
laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun, yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan, verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta), kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta), laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus).

Kulttuuripalveluiden kohdeavustus

Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim.
näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa.

Vaatimuksia:

 • kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma
 • edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta
 • mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen
  panostuksen suuruus avustuksen saantiin

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät avustukset

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet

Omatoimiraha vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen