Avustusperusteet

Kunnanhallituksen myöntämät yleisavustukset

Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille, toiminta edistää vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä tai elinvoimaa alueella. Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Avustusta myönnetään:

 • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen

Avustusta myönnettäessä painotetaan toiminnan säännöllisyyttä, laajuutta sekä toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnalla tulisi tukea asukkaiden hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä.

Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista. Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, eikä kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

Hakemuksessa tulee olla kaikki hakulomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Toteutuneesta toiminnasta täytetään seurantalomake, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta. Mikäli yhdistyksessä tai seurassa toimii useampia jaostoja, täyttää jokainen jaosto erikseen seurantalomakkeen. Seurantalomakkeet ja erilliset selvitykset liitetään avustushakemukseen.

Kunnanhallitus voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä. Hakemuskaavake sähköisesti määräaikaan mennessä ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää kunnanhallitus. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Kunnanhallitus valvoo avustuksen käyttöä. Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys tammikuun loppuun mennessä. Selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
 2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
 3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
 4. Talousarvio
 5. Muut mahdolliset lisäselvitykset
 6. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä (tammikuun loppuun mennessä)
 7. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

Toimitetaan jälkikäteen:

 • Tilinpäätös

Avustuksen saaneet yhdistykset tai yhteisöt toimittavat edellisen vuoden tilinpäätöksen sen valmistuttua. Avustus maksetaan vasta kun tilinpäätös on toimitettu kuntaan.

Sivistyslautakunnan myöntämät toiminta- ja kohdeavustukset

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla tai kunnantoimistosta saatavilla paperisilla hakulomakkeilla.
Hakemuksessa tulee olla kaikki lomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Lisäksi hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt.

Toteutuneesta toiminnasta täytetään seurantalomake, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Mikäli yhdistyksessä tai seurassa toimii useampia jaostoja, täyttää jokainen jaosto erikseen seurantalomakkeen. Seurantalomakkeet ja erilliset selvitykset liitetään avustushakemukseen.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lautakunta voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä.

Hakemuslomake palautetaan määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää sivistyslautakunta. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Sivistyslautakunta valvoo avustuksen käyttöä.
Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys tammikuun loppuun mennessä. Selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Lautakunnan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli sivistyslautakunta ei jaa koko avustussummaa kevään haussa, se voi harkita säästyneen summan jakoa tapauskohtaisesti.

Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1) Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
2) Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
3) Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
4) Talousarvio
5) Muut mahdolliset lisäselvitykset
6) Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä (tammikuun loppuun mennessä)
7) Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

Avustusta saaneet tahot toimittavat edellisen toimintakauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen avustuspäätöksen jälkeen. Avustuspäätös on ehdollinen, kunnes tilinpäätös on toimitettu ja avustuksen maksatus tapahtuu tilinpäätöksen toimittamisen jälkeen.

Liikuntatoimen toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille ja toiminnan tulee edistää vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Avustusta myönnetään:

 • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen

Avustusta myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, toiminnan säännöllisyyttä ja laajuutta sekä aikuisten terveysliikuntaa.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa toivotaan, että seura / yhdistys tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja ei kilpailuun tähtäävää toimintaa.
Toiminnan laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää, että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä. Seurojen ja yhdistysten toimintatapojen tulee edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Myönnettävä toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista.

Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut tai poistot ja varaukset eivät ole hyväksyttäviäkuluja. Lasten ja nuorten liikunnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi liikunta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin liikuntatilavuokriin.

Nuorisotoimen toiminta-avustukset

Edellisten kriteerien lisäksi nuorisoavustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat kriteerit:

 • nuorisotyö kohdistuu alle 29 – vuotiaisiin
 • avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin vesilahtelaisiin lapsiin tai nuoriin

Kulttuuritoimen avustukset

Kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Kulttuuritoiminta-avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa sekä edistää
kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Kulttuuritoimen avustusten jaossa painotetaan kulttuurin vaikutusta ennaltaehkäisevään hyvinvointiin.

Avustusmuodot:

2. Toiminta-avustus

Kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustuksia voi hakea ensisijaisesti rekisteröity yhdistys tai sitä vastaava toimija. Toiminnan täytyy olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista kohdistuen Vesilahteen sekä edistäen vesilahtelaisten kulttuurista hyvinvointia.

Avustus voidaan myöntää myös toisella paikkakunnalla toimivalle, vähintään vuoden ajan toimineelle yhdistykselle, joka täydentää alueen kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä on palautettava tammikuun loppuun mennessä. Selvityslomake löytyy kunnan internetsivuilta.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon:

 • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
 • toiminnan taloudellisuus
 • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • jäsenistön määrä: jäsenet, toimintaan osallistuvat jäsenet ja yksittäisiin tapahtumiin osallistuvat jäsenet
 • toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • ettei kunnan edellisenä vuonna myöntämä avustus ylitä 50 % tilinpäätöksen menoista
 • että edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on tammikuun aikana netissä raportoitu edellisen vuoden tuen käyttö

Toiminta-avustusta ei myönnetä:

 • työskentelyapurahoina eikä laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun
 • yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta)
 • kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta)
 • laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus)
 • kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin

2. Kohdeavustus

Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim. näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa.
Selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä on palautettava tammikuun loppuun mennessä. Selvityslomake löytyy kunnan internetsivuilta.

Vaatimuksia:

 • kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma
 • edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta
 • mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen panostuksen suuruus avustuksen saantiin

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät avustukset

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet

Omatoimiraha vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen