Avustusperusteet

Avustusperusteet

VESILAHDEN KUNTA – SIVISTYSILAUTAKUNTA

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Avustusperusteet voimassa 1.1.2019 alkaen

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET

Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen.

Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille, toiminta edistää vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Avustusta myönnetään:

 1. Ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 2. Kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 3. Erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 4. Yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 5. Toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen

Avustusta myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, toiminnan säännöllisyyttä ja laajuutta sekä aikuisten terveysliikuntaa. Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa toivotaan, että seura / yhdistys tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja ei kilpailuun tähtäävää toimintaa. Laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä. Seurat ja yhdistykset kehittävät toimintatapoja jotka edistävät osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.

Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista.

Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, eikä kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset. Lasten ja nuorten liikunnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi liikunta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin liikuntatilavuokriin.

Toiminta-avustus on haussa keväällä. Avustusten hausta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla (www.vesilahti.fi) sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.

Hakemus tehdään lomakkeella, jonka saa kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Hakemuksessa tulee olla kaikki lomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt.

Toteutuneesta toiminnasta täytetään seurantalomake, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Mikäli yhdistyksessä tai seurassa toimii useampia jaostoja, täyttää jokainen jaosto erikseen seurantalomakkeen. Seurantalomakkeet ja erilliset selvitykset liitetään avustushakemukseen.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lautakunta voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä.

Hakemuskaavake palautetaan liikunta- ja nuorisotoimeen määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää sivistyslautakunta. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Sivistyslautakunta valvoo avustuksen käyttöä. Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys tammikuun loppuun mennessä. Selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Lautakunnan päätöksessä on virallinen kahden viikon valitusaika.

Mikäli sivistyslautakunta ei jaa koko avustussummaa kevään haussa, se voi harkita säästyneen summan jakoa tapauskohtaisesti.

Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
 2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
 3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
 4. Tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 5. Talousarvio
 6. Muut lisäselvitykset
 7. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä (tammikuun loppuun mennessä)
 8. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

Nuorisoavustukset. Edellisten lisäksi,

 • Nuorisotyö kohdistuu alle 29 – vuotiaisiin,
 • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin vesilahtelaisiin lapsiin tai nuoriin.


KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUKSET

Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kulttuuritoiminta-avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kunnan kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Kulttuuritoimen avustusten jossa painotetaan kulttuurin vaikutuksesta ennaltaehkäisevään hyvinvointiin.

Avustusten myöntämisestä päättää sivistyslautakunta matkailuneuvojan esityksestä.

Avustusmuodot:

Toiminta-avustus

Kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustuksia voi hakea ensisijaisesti rekisteröity yhdistys tai sitä vastaava toimija. Toiminnan täytyy olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista kohdistuen Vesilahteen sekä edistäen vesilahtelaisten kulttuurista hyvinvointia.

Avustus voidaan myöntää myös toisella paikkakunnalla toimivalle, vähintään vuoden ajan toimineelle yhdistykselle, joka täydentää alueen kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustuksen hakuaika on 1.-30.4. Toiminta-avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon:

   • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
   • toiminnan taloudellisuus
   • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
   • jäsenistön määrä: jäsenet, toimintaan osallistuvat jäsenet ja yksittäisiin tapahtumiin osallistuvat jäsenet
   • toimintasuunnitelman mukainen toiminta
   • ettei kunnan edellisenä vuonna myöntämä avustus ylitä 50 % tilinpäätöksen menoista
   • että edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on tammikuun aikana netissä raportoitu edellisen vuoden tuen käyttö

Toiminta-avustusta ei myönnetä:

 • Työskentelyapurahoina eikä laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun.
 • yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta)
 • kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta)
 • laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus)
 • kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. 

 

Kohdeavustus

Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim. näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa.

Vaatimuksia:

   • kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma
   • edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta
   • Mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen panostuksen suuruus avustuksen saantiin.