Ehdota vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajaa 10.8. mennessä

Ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 2004 lähtien ympäristön kunnostustyöhön osallistuneelle yhdistykselle/kuntalaiselle tm. vesilahtelaiselle toimijalle. Aikain saatossa monta paikkaa on jo palkittu (ks. lista). Tänä vuonna rakennus- ja ympäristölautakunta haluaa ottaa kuntalaisia mukaan ja pyytää ehdotuksia siitä, kuka tai mikä vielä palkitsematon…

Bongaa ilmastonmuutos Tampereen kaupunkiseudulla

Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät sinun arjessasi ja ympäristössäsi? Tampereen kaupunkiseudulla kerätään kesän aikana seudun asukkailta havaintoja ilmastonmuutoksen merkeistä.

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Aumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Ns. nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014) mukaan lannan varastoinnista aumassa sekä lannan poikkeuksellisesta levitysajasta tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastossa ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, on tällaiseen toimintaan haettava lupaa kunnan ympäristöviranomaiselta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus

Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on käsitelty. Mikäli toimintaa vaatii myös ympäristöluvan, käsitellään lupahakemukset yhdessä ja niistä tehdään yhteinen päätös.