Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kiinteistöjen hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Lisäksi lautakunta vastaa elinympäristön kehittämisestä, kaavoituksen toteuttamisesta, vesihuollosta, liikenneväylistä, viheralueista, virkistysalueista, ulkoilualueista ja aluepelastuslaitoksen toimialaan liittyvistä asioista.

Teknisen lautakunnan tehtävät

 1. tekee toimialaansa koskevat päätökset, jotka lainmukaisesti kuuluvat monijäseniselle
  toimielimelle
 2. määrää vene- ja toripaikka ym. vastaavat maksut, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus mahdollisesti on antanut
 3. päättää kunnan omistamien viljely- ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus
  mahdollisesti on antanut
 4. hyväksyy kunnallistekniset suunnitelmat ja asettaa ne nähtäville
 5. päättää yleisten alueiden mm. kaavateiden käyttöä koskevat asiat
 6. päättää suunnittelusopimuksista, kun sopimushinta ei ylitä 60 000 euroa
 7. päättää rakennusurakkasopimuksien tekemisestä, kun hinta ei ylitä 150 000 euroa
 8. hyväksyy rakennustöiden pääpiirustukset, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen yhteistyössä käyttäjäpäävastuualueen kanssa rakennushankkeille, joiden kokonaiskustannukset eivät ylitä 150 000 euroa
 9. päättää rakennustöiden suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta noudattaen valtuuston hyväksymää huonetilaohjelmaa, kunnallisteknisten töiden rakennusohjelmaa, rakennuspiirustuksia ja alustavaa kustannusarviota, rakennustapaselitystä sekä valtuuston muutoin antamia ohjeita
 10. luovuttaa rakennuskaavatiet yleiseen käyttöön
 11. vastaa kunnan järjestämästä jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä
 12. vastaa siitä, että kunnalle säädetty velvollisuus järjestää jätteen hyödyntäminen ja käsittely tulee hoidettua
 13. toimii Pirkanmaan aluepelastuslaitoksen yhteistyötahona
 14. päättää vesihuoltolain 17 a §:n mukaisesti huleveden viemäröinnin järjestämisestä ja huleveden viemäröinnin alueista
 15. päättää kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta (MRL 13 a luku)
 16. antaa hulevesien hallintaa koskevat määräykset (MRL 103j §)
 17. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n mukaisen vapautuksen myöntämisestä kiinteistön velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään
 18. hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 103 l §:n mukaisen hulevesisuunnitelman
 19. toimii kunnan hulevesilaskutuksen viranomaisena
 20. hyväksyy yhdessä investointiesityksen tehneen käyttäjäpäävastuualueen lautakunnan kanssa tarveselvityksen ja päättävät hankesuunnittelun aloittamisesta,
 21. hyväksyy yhdessä ja investointiesityksen tehneen käyttäjäpäävastuualueen lautakunnan kanssa hankesuunnitelman ja tekee hankkeen rahoitusesityksen kunnanhallitukselle
 22. tekee päätöksen suunnittelun aloittamisesta sekä
 23. valmistelee rakentamispäätöksen tai hankintapäätöksen.