Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomaisena.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on

 1. päättää MRL 137 § mukaisesti suunnittelutarveratkaisusta
 2. päättää MRL 158 § mukaisesta rakennusrasitteen perustamisesta, poistamisesta ja
  muuttamisesta
 3. päättää MRL 159 § mukaisesti asemakaavan edellyttämästä rasitteesta
 4. päättää MRL 167 § mukaisesti korttelialueen järjestelyistä
 5. päättää kunnan toimivallassa olevista 171-174 §:n mukaisista poikkeamislupahakemuksista sekä antaa kunnan lausunnon valituksesta
 6. käsittelee MRL 187 § mukaisesti oikaisuvaatimukset
 7. päättää MRL 190 § mukaisesti valituksen tekemisestä hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä
 8. antaa KiiML 33§ mukaisesti kunnan suostumuksen lohkomiseen perustellusta syystä
 9. antaa lausunnot kunnanhallitukselle yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoista kaavoituksen eri vaiheissa
 10. ratkaisee luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat asiat ja antaa kunnan puolesta lausunnot luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista
 11. antaa kunnan puolesta lausunnot moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä maastossa koskevista ja vesiliikennelain mukaisista kielto- ja rajoitushakemuksista
 12. antaa kunnan puolesta lausunnot jätehuoltomääräyksistä
 13. toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisten hulevesiä koskevien säännösten valvontaviranomaisena
 14. antaa kunnan puolesta lausunnot koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
 15. valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen jaoston, jonka esittelijänä toimii rakennustarkastaja ja joka hoitaa yksityistielain § 52 mukaiset tielautakunnan toimitukset ja katselmukset
 16. päättää liikennemerkkien asettamisesta yksityisteille
 17. päättää yksityisteiden kunnossapidon vuosi- ja kohdeavustuksista sekä yksityistieavustusmaksujen jakamisesta
 18. päättää MRL 171 §:n mukaisesti säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista
 19. antaa kunnan puolesta lausunnot ympäristönsuojelulain mukaisista ympäristölupahakemuksista
 20. päättää postilain 44 §:n mukaiset oikaisuvaatimukset postilaatikon sijoittamisesta
 21. ratkaisee MRL:n 161 a §:n mukaiset veden johtamista ja ojittamista koskevat asiat, sekä
 22. päättää rakennusvalvontataksan mukaan perittävistä maksuista sekä ympäristönsuojelu- ja maa-ainesmaksuista
 23. antaa kunnan lausunnon MRA 6 §:n 3 momentin mukaisesti naapurikuntien rakennusjärjestyksistä
 24. on tarvittaessa oikeus täydentää ja tarkistaa rakennusjärjestyksen liitteenä olevia kartta- tai muita asiakirjoja sekä on oikeus tehdä rakennusjärjestykseen lain ja sen no-jalla annettujen määräysten muutoksista johtuvia vähäisiä tarkistuksia sekä
 25. on tarvittaessa oikeus täydentää ja tarkistaa ympäristönsuojelumääräysten liitteenä olevia kartta- tai muita asiakirjoja sekä on oikeus tehdä ympäristösuojelumääräyksiin lain ja sen nojalla annettujen määräysten muutoksista johtuvia vähäisiä tarkistuksia.