Europarlamenttivaalit 26.5.2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa. Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Äänestysalueet ja äänestyspaikat Vesilahden kunnassa

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. Kirkonkylä Vesilahden yhtenäiskoulu, Koulutie 2
2. Narva Narvan koulu / Monitoimitalo, Kestintie 2
3. Ylämäki Ylämäen koulu, Koulumäentie 30

Vaalipäivän äänestys toimitetaan kello 9.00 – 20.00 jokaisessa äänestyspaikassa. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 15.-21.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikat:

Kirkonkylä: Vesilahden kirjasto Lähde, Huhtatie 7, 37470 Vesilahti
keskiviikko 15.05.2019 klo 10-18
torstai 16.05.2019 klo 10-18
perjantai 17.05.2019 klo 10-18
lauantai 18.05.2019 klo 10-14
sunnuntai 19.05.2019 klo 10-14
maanantai 20.05.2019 klo 10-18
tiistai 21.05.2019 klo 10-18
Narva: Kunnan Tekninen toimisto, Kestintie 3, 37370 Vesilahti
keskiviikko 15.05.2019 klo 09-19

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunnalle puh. 03 – 5652 7500 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00.

Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Laitosäänestys

Vesilahden terveysasema on ns. erityinen ennakkoäänestyspaikka, jossa toimitetaan laitosäänestys. Laitoksessa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat henkilöt.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.