Tietosuoja

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Vesilahden kunta toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta, jolloin henkilötietojen käsittelyä valvotaan kaikissa sen vaiheissa. Näin varmistetaan mm, että:

  • käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista
  • henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen
  • tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella
  • tallennettuihin tietoihin pääsy on suojattu ja rajattu

Vesilahden kunta kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn. Myös organisaatioon tulevat uudet työntekijät perehdytetään tietosuoja-asioihin.

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti noudattaen lainsäädännön vaatimuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö Vesilahden kunnassa hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilö voi tehdä tietopyynnön tai tiedon oikaisupyynnön häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö tehdään kirjallisesti sähköisellä lomakkeella (vahva tunnistaminen) tai pyyntö toimitetaan allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Vesilahden kunnan kirjaamoon henkilöllisyyden toteamiseksi.