Kumppanuuskaavoitus

Kumppanuuskaavoituksella tarkoitetaan menettelytapaa, jossa kunta valitsee yhteistyökumppaneikseen yrityksiä ennen yksityiskohtaisen kaavan laatimista omistamalleen maalle.

Vesilahden kunta on päättänyt lähteä kehittämään Kirkonkylän palvelukeskusaluetta ja Lammasniemen aluetta kumppanuuskaavoituksen idealla.

Palvelukeskusalue – ideakilpailu

Vesilahden kunta käynnistää ideakilpailun liittyen kunnan palvelukeskusalueen kehittämiseksi kumppanuskaavoituksen keinoin. Kunta haluaa kehittää alueen asumista monimuotoisemmaksi raikkaalla ilmeellä vanhuksille, nuorisolle, nykyisille mökkiläisille yms.

Alueella sijaitsevat erittäin kattavat ja tiiviit lähipalvelut kuten kirjasto, ylä- ja ala-aste, päiväkoti, kuntosali, pururata, kaukalo, ensihoito, kaksi kauppaa, posti ja monia kivijalkaliikkeitä (mm. parturi, hieroja, eläinlääkäri).

Nämä palvelut ovat lähempänä kuin yhdessäkään isossa kaupungissa.

Kunta pitää tärkeänä, että valmis kaava ei rajoita suunnittelijoita, vaan yritykset pääsevät mahdollisimman vapaasti käyttämään luovuuttaan alueen kehitysideoita luodessaan! Kunta on alueen maanomistaja. Kunta vastaa siitä, että suunnitelman edetessä noudatetaan kaavan sisältövaatimuksia ja otetaan huomioon maankäytölliset ja lainsäädännölliset rajoitteet.

Kunta toivoo, että mahdollinen yhteistyökumppani ottaisi kuitenkin seuraavia teemoja huomioon alueen suunnittelussa:

 • myös kerrostaloratkaisut
 • koko alueelle muodostettava yhtenäinen maankäyttösuunnitelma
 • kestävää kehitystä ja ekologisuutta tukevat ratkaisut (kiertotalous, energia sekä materiaali mm. puun käyttö)
 • lähipalveluita kaipaaville ihmisille vaivatonta asumista esteettömissä olosuhteissa
 • torialueen aktivointi ja alueen ympäristön viihtyisyyden lisääminen maaseutumaisuutta ja vehreyttä korostaen
 • kerrostalotonttien piha-alueiden kytkeytyminen toisiinsa ja yhteisöllisyyden luominen alueelle esim. katettujen ulkoväylien, ulko-oleskelutilojen ja yhteistilojen avulla
 • kaava mahdollistaa liike- ja yhteistilojen rakentamisen talojen maantasokerrokseen
 • omistus- ja vuokra-asuntoja. Asuntojen on mahdollistettava palveluasuminen ja tuettu asuminen
 • kohteiden rakentaminen pitäisi olla mahdollista eriaikaisesti, mutta alueen suunnittelun pitäisi noudattaa yhtenäistä ilmettä
 • rakentamisessa ei suositella kellaritiloja

Lammasniemen alue – ideakilpailu

Rakennetaan yhdessä Vesilahden Westend!

Vesilahden Lammasniemen asemakaavoituksen tavoitteena on löytää yhdestä Vesilahden hienoimmista asuinkäyttöön soveltuvista ranta-alueista laadukkaan asumisen ja virkistystoiminnan harmoninen kokonaisuus. Lammasniemen alueella voi yhdistää laadukkaan asumisen ja hyödyntää läheisen Pyhäjärven virkistysmahdollisuudet.

Kunta toivoo, että mahdollinen yhteistyökumppani ottaisi kuitenkin seuraavia teemoja huomioon alueen suunnittelussa:

 • ympäristöön mukautuvaa korkeatasoista rakentamista
 • omarantaisia rakennuspaikkoja
 • yhteistä toiminnallista ranta-aluetta
 • ulkoilu- ja lähivirkistysaluetta

Toimi näin

Vesilahden kunta pyytää ideakilpailuun osallistujia toimittamaan kilpailuesitykset 31.5.2019 mennessä sähköpostitse vesilahdenkunta@vesilahti.fi. Merkitse sähköpostin otsikoksi ”Kumppanuuskaavoitus, Vesilahti”.

Esityksen tulee koostua seuraavista tiedoista:

 • alueiden käyttösuunnitelman kerrosala tietoineen
 • havainnekuva tai massamallikuva
 • rakennusten mahdollisia luonnossuunnitelmia

Kilpailuesitysten arvioijana eli raatina toimii Vesilahden kaavatoimikunta.