Kehityksen ja oppimisen tuki

Moni lapsi tarvitsee tukea yksilölliseen kehitykseen ja oppimiseen. Tuen tarve on tärkeä tunnistaa mahdollisimman varhain, jolloin pystytään järjestämään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö. Tuki järjestetään aina yhteistyössä lapsen huoltajien ja lasta hoitavien yhteistyötahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on tarjota monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä, jotka auttavat lapsen kehitystä. Nämä tuen muodot ovat osa peruspedagogiikkaa, joka vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Tuen tarve voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä ja näiden lisäksi se voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan.

Vesilahdessa kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään siinä lapsiryhmässä, jossa lapsi on. Lapsiryhmään voidaan kohdentaa lisäresurssia sen mukaan, millaista tukea lapsi tarvitsee. Ryhmän kokoa voidaan myös tarvittaessa pienentää. Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota täydennetään aina puolivuosittain. Tämän lisäksi tukitoimia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), jonka tehtävänä on yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen, tukitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Yhteistyö lapsen huoltajien, kasvatushenkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välillä on erityisen tärkeää.

Kerro lapsesi tuentarpeesta hakiessasi lastasi varhaiskasvatukseen. Jos lapsesi on jo varhaiskasvatuksen piirissä ja koet, että tuen tarvetta voisi arvioida, kerro tästä lapsesi ryhmän aikuisille tai ota yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.