Oppilashuolto

Oppilashuolto

Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto on jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle. Oppilashuollossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö, oppilaiden ja huoltajien osallisuus sekä kuulluksi tuleminen.

Oppilashuollon toiminta on

  • oppilaan yksilökohtaista tukea
  • yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa koulun jokapäiväisessä arjessa ja käytännöissä

Vesilahdessa kaikilla kouluilla on käytettävissään ja nimettyinä kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Jokaisella koululla on oma oppilashuoltoryhmänsä. Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Oppilashuoltoryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuollon henkilöstöä, koulupsykologi ja koulukuraattori sen mukaan, kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Tarvittaessa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Monialaiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua oppilashuoltoryhmän lisäksi muitakin asiantuntijoita.
Yksilökohtainen oppilashuoltotyö ja sen tueksi koottu asiantuntijaryhmän työ perustuvat aina oppilaan tai huoltajan suostumukseen.

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista, voit keskustella asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin.  Oppimiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä lapsesi opettajaan tai erityisopettajaan. Muissa oppilashuollollisissa asioissa voit olla yhteydessä koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan.
Jos asiasi koskee asiakirjapyyntöjä, ole yhteydessä Vesilahden yhtenäiskoulun vs. rehtori Jani Tanttuun.