Ilmoitus ympäristöhaitasta

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmoitus asiasta, joka aiheuttaa haittaa ympäristössä ja jota asukas pyytää kunnan ympäristönsuojelua selvittämään. Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi roskaantumisesta, päästöhavainnosta ojassa, savuhaitasta, häiritsevästä melusta tai rakennustyömaapölystä.
Rakennuksien ympäristön epäsiististä ulkovarastoinnista voi ottaa yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan.

Kiireellisistä poikkeus- ja häiriötilanteisiin liittyvistä päästöistä pyydetään ilmoittamaan puhelimitse ympäristönsuojeluun. Ympäristövahingoista, joissa on ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan vaara ja jotka edellyttävät välittömiä torjuntatoimenpiteitä (esim. öljy- tai kemikaalivahingot) tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Ympäristöhaittaa koskevaan ilmoitukseen tulee laittaa ilmoituksen tekijän yhteystiedot, haitan aiheutumispaikka, kuvaus haitasta ja sen aiheuttajasta (jos tiedossa). Ilmoitukseen on hyvä liittää kartta haitan sijainnista varsinkin, jos paikkaa ei pysty yksilöimään esim. osoitetiedolla. Myös haittaa ilmentäviä valokuvia tai muita tallenteita on hyvä liittää ilmoitukseen. Mitä tarkemmin haitta, aiheuttaja ja sijainti on kuvattu, sen varmemmin asia saadaan selvitettyä

Ilman yhteystietoja jätettyjä ilmoituksia ei käsitellä. Ympäristönsuojelu muistuttaa, että ilmoitus ja siihen liitetyt tiedot tallennetaan kunnan asianhallintajärjestelmään ja tiedot ovat pääosin julkisia asiakirjoja.

Ilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti, ensi sijassa hyödyntäen alla olevaa sähköistä ilmoituspohjaa.

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen: vesilahdenkunta@vesilahti.fi tai Vesilahden kunta, ympäristönsuojelu, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti.

Ympäristönsuojelu harkitsee haittailmoitusten käsittelyn ja kiireellisyyden aina tapauskohtaisesti mm. ympäristöhaitan merkittävyyden ja muiden käsittelyssä olevien ilmoitusten perusteella. Ilmoituksen tekijään ollaan tarvittaessa yhteydessä, mikäli asian selvittäminen vaatii lisätietoja tai asian käsittely ei kuulu kunnan ympäristönsuojelulle. Ilmoituksen tekijä voi myös pyytää tietoa asian ratkaisusta, kun toimenpidepyyntö on käsitelty