Valvonta

Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Lisäksi valvonnan tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Valvonnalla ja tarkastuksilla välitetään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaantumisherkkyydestä. Valvonnassa huolehditaan, että lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelussa valvontaa tehdään vuosille 2020–2022 laadittuun valvontasuunnitelmaan perustuen. Vuosittain rakennus- ja ympäristölautakunta vahvistaa valvontasuunnitelmaan pohjautuvan valvontaohjelman vuoden aikana tehtävistä tarkastuksista ja muista  valvontatoimenpiteistä.

Valvonnan kohteina ovat mm. luvanvaraiset ja rekisteröitävät toiminnat, elinkeinotoiminta, jossa syntyy vaarallisia jätteitä, ns. nitraattiasetuksen eli maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisen valvonta ja vesihuoltolain valvonta. Luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja valvotaan säännöllisesti tehtävissä määräaikaistarkastuksissa. Tarve muihin valvontatarkastuksiin voi syntyä ympäristönsuojeluun tulevien ilmoitusten tai viranhaltijoiden omien havaintojen perusteella.

 

.