Ympäristösuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja, kuten eläinsuojia.

Ilmoituksenvaraiset toiminnat

Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Ilmoitusmenettelyn piiriin tulevat toiminnot ovat tietyin poikkeuksin eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot, kemikaalivarastot, pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu, tietyt elintarvike- ja rehuteollisuuden laitokset sekä vähäiset ampumaradat. Tarkemman rajauksen voi tarkistaa myös ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Ilmoituksen jättäminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluun viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Asian nopeaa käsittelyä viranomaisen puolelta edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen ilmoitus. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoituksen täydentäminen

Jos ilmoitus on puutteellinen, sitä voi täydentää yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos ilmoitusta ei täydennetä asetetussa määräajassa tai ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa. Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen viranomaiselle, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Ilmoituspäätös

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoituksen käsittely on maksullista ja maksu ilmenee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti sähköpostilla Vesilahden kunnan kirjaamoon.