Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä kiven louhinta ja murskaus. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014). Luvanvaraiselle uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan lupa. Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Maksullisuus
Ympäristölupien käsittelystä perittävä maksu ilmenee ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Toimi näin
Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai aluehallintovirastolta. Toimintojen ympäristölupaviranomaiset on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa (pykälät 1 ja 2). Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja.

Ympäristölupahakemus toimitetaan toiminnan luonteen mukaisesti joko Vesilahden kuntaan
tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (haetaan sähköisesti).

Eri toimenpiteisiin haetaan ympäristölupaa toiminnan luonteen mukaan joko yleisellä tai toimialakohtaisella hakemuksella (esim. eläinsuoja).