Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus

Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on käsitelty. Mikäli toimintaa vaatii myös ympäristöluvan, käsitellään lupahakemukset yhdessä ja niistä tehdään yhteinen päätös.

Toiminnan aloittamisen jälkeen luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta. Tiedot tulee toimittaa ensisijassa sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja löydät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Sähköisellä lomakkeella toimitetut tiedot siirtyvät Notto-tietojärjestelmään, josta ne ovat myös kunnan lupaviranomaisen käytössä.

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveottamisesta ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus tehdään uudestaan kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä.

Maksullisuus
Palvelu on maksullinen, katso hinta maa-ainestaksastaMaa-ainestaksa

Toimi näin
– Lupahakemus- ja ilmoituslomakepohjat löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

– Toimita hakemukset ja ilmoitukset sähköpostilla Vesilahden kunnan kirjaamoon.