Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa ilmoitukset ympäristönsuojelulain mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta. Lisätietoa ympäristötarkastajalta.

Maksullisuus

Perittävä maksu ilmenee ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Toimi näin

Ilmoitus annetaan koeluonteisen toiminnan ilmoituksella.

Ilmoitus voidaan myös vaihtoehtoisesti tehdä vapaamuotoisesti noudattaen, mitä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa on koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Koetoimintailmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse Vesilahden kunnan kirjaamoon.