Kiinteistökohtainen vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen verkostojen ulkopuolella asuvan tulee huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta itse tai yhteistyössä naapureiden kanssa. Toimivat vesihuoltoratkaisut lisäävät asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa sekä pitävät lähiympäristön puhtaana.

Talousveden hankinta

Kaivovesi on pohjavettä, joka muodostuu maaperään imeytyneistä sade- ja sulamisvesistä. Maakerrosten läpi suodattuessa vesi puhdistuu ja siihen liukenee ihmisten terveydelle tärkeitä hivenaineita. Kaivosta saatava luonnontilainen pohjavesi on yleensä raikkaan makuista ja hyvälaatuista. Veden laatu kannattaa kuitenkin tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy eivätkä maistu. Tärkeää on myös kaivon rakenteellisen kunnon tarkistaminen vuosittain.

Neuvoja kaivovesiin liittyvissä asioissa voi kysyä terveystarkastajalta Pirkkalan ympäristöterveyden valvontayksikkö PIRTEVAsta.

Jätevesien käsittely

Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä on oleellinen osa kiinteistön vesihuoltoa. Jätevesijärjestelmä on pitkän ajan investointi, jonka käyttöikä on yleensä 15 – 25 vuotta. Käyttöikä voi kuitenkin jäädä lyhyeksi, mikäli järjestelmä ei vastaa kiinteistön tarpeita, sitä ei ole rakennettu oikein tai järjestelmän hoito- ja huoltotoimet laiminlyödään.

Jätevesien käsittelyn vaatimukset

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy lisätietoa jätevesien käsittelyyn liittyvistä lainsäädännön vaatimuksista, jätevesien käsittelymenetelmistä, jätevesijärjestelmien suunnittelusta sekä käytöstä ja hoidosta. Ekologisin ja usein myös edullisin tapa ratkaista suurin osa jätevesiongelmista on valita kiinteistölle kuivakäymäläratkaisu.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja kunnostaminen

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen vaatii toimenpideluvan. Lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Hyvä suunnittelija tulee käymään kiinteistöllä ja auttaa valitsemaan lukuisista vaihtoehdoista

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Haja-asutusalueen kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se on kysyttäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. kiinteistölle sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Jätevesijärjestelmän käyttö ja huolto

Toimiakseen kunnolla jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja tarvittaessa myös huoltoa. Kiinteistön omistajalla tulee olla jätevesijärjestelmää koskevat ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan.

Lähes kaikkiin jätevesijärjestelmiin liittyy oleellisesti lietteentyhjennys. Asuin- ja lomakiinteistöjen jätevesilietteiden tyhjennyksiä saa nykyisin tilata vain Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omatoimisen käsittelyn edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti ja käsittelystä tehdään etukäteen ilmoitus alueelliselle jätehuoltolautakunnalle.