Luvan voimassaolon jatkaminen

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa (3) vuodessa tai saatettu loppuun viiden (5) vuoden kuluessa, on lupa rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen (3) vuoden kuluessa.

Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella (2) vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen olemassa.

Työn loppuunsaattamista varten määräaikojan voidaan pidentää enintään kolmella (3) vuodella kerrallaan.

Luvan voimassaoloajan pidennystä on haettava kirjallisesti hyvissä ajoin ennen lupa-ajan umpeutumista rakennustarkastajalta.

Luvan viimeinen voimassaolopäivä löytyy lupapäätöksestä.

Luvan voimassaolon jatkamista voit hakea sähköisesti lupapiste.fi -palvelun kautta. Voit myös skannata paperisen version rakennusvalvonnan sähköpostiin tai lähettää paperit Vesilahden rakennusvalvontaan.