Maapolitiikka

Kunta on vastuussa maankäytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja kaavoituksen yhteisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitymisen suuntaa, laatua ja kustannuksia.

Harjoittamalla pitkäjänteistä maapolitiikkaa ja kaavoitusta kunta varmistaa riittävän tonttitarjonnan sekä laadukkaan asuinympäristön asukkailleen. Tämä on myös kilpailuvaltti kunnan kilpaillessa uusista asukkaista ja yrityksistä.

Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen. Maankäyttöä suunnitellaan MRL:n mukaisilla kaavoilla. Kaavojen mukaista maankäyttöä toteutetaan käyttämällä maapoliittiikkan ohjaamia keinoja.

Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muutakin, erityisesti kunnallis- ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maapolitiikan keskeinen tavoite on, että suunniteltu maa saadaan käyttöön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaan. Parhaiten tavoite varmistuu kun asemakaavoitettavien maa-alueiden omistajana on kunta.

Maankäyttöä koskevan lainsäädännön perusteellinen uudistus 2000-luvun alussa on oleellisesti muuttanut suunnittelun toimintaympäristöä. Kunnan tavoitteena oli valmistella maapoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon ympäristön, kaavoituksen ja taloudellisiin tosiasioihin perustuvan maapolitiikan vaatimukset. Vesilahden kunnan maapoliittisen ohjelman tarkoituksena on selkeyttää ja tuoda esiin kunnan maapoliittiset tavoitteet, pääperiaatteet ja edistää kunnan yhdyskuntarakenteen sekä eri elinkeinojen tasapuolista kehittämistä. Maapoliittista ohjelmaa on päätetty päivittää ja työ on käynnissä.