Maapolitiikka

Kunta on vastuussa maankäytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja kaavoituksen yhteisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitymisen suuntaa, laatua ja kustannuksia.

Harjoittamalla pitkäjänteistä maapolitiikkaa ja kaavoitusta kunta varmistaa riittävän tonttitarjonnan sekä laadukkaan asuinympäristön asukkailleen. Tämä on myös kilpailuvaltti kunnan kilpaillessa uusista asukkaista ja yrityksistä.

Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen. Maankäyttöä suunnitellaan MRL:n mukaisilla kaavoilla. Kaavojen mukaista maankäyttöä toteutetaan käyttämällä maapoliittiikkan ohjaamia keinoja.

Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan. Niiden avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää erityisesti yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maapolitiikan tavoite on, että maa-alueet saadaan käyttöön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaan. Tavoite varmistuu kun asemakaavoitettavien maa-alueiden omistajana on kunta.

Kunnan maapoliittisessa ohjelmassa otetaan huomioon ympäristön, kaavoituksen ja taloudellisiin tosiasioihin perustuvan maapolitiikan vaatimukset. Maapoliittisen ohjelman tarkoituksena on selkeyttää ja tuoda esiin kunnan maapoliittiset tavoitteet, pääperiaatteet ja edistää kunnan yhdyskuntarakenteen sekä eri elinkeinojen tasapuolista kehittämistä. Maapoliittisen ohjelman päivitystyö on käynnissä.

Kunnan Maankäytön strateginen kehityskuva ja kaavoitusohjelma valmistui maaliskuussa 2020. Kehityskuva osoittaa kunnan tulevaisuuden tahtotilan ja toimii kuntastrategiaa havainnollistavana työvälineenä ja siinä käsitellään koko kuntaa. Kuntakuvassa määritellään tärkeimmät painopistealueet ja identiteettiä vahvistavat alueet/kohteet sekä missä järjestyksessä alueita lähdetään kehittämään. Kaavoitusohjelma käsittää seuraavat 10-15 vuotta ja siinä priorisoidaan hankkeita.  Työn aikana järjestettiin kuntalaisille avoin tulevaisuustyöpaja ja työpaja luottamushenkilöille. Kehityskuvaan ja sen liitteisiin voit tutustua oheisista linkeistä.