Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku


Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset tulevat ensi kerran haettavaksi 15.10.2020 alkaen.

Uudella avustusmuodolla Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Hakumenettely toteutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) syksyllä haettavien ympäristöpuolen muiden avustusten yhteydessä. Haku avautuu 15.10 2020.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen tavoitteena on edistää haitallisten vieraslajien torjuntaa, neuvontaa sekä toteutettujen torjuntatoimien seurantaa. Kohteina ovat luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita edistetään.

Avustusta voidaan myöntää:

Avustukset vieraslajitorjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin, joissa

  • hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon
  • hanke toteuttaa haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaa siten, että
  • hankkeen kohteena on alue, jossa haitallista vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava;
  • hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai -menetelmiä;
  • hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita toimijoita (kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt)
  • hanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksellisuutta voidaan seurata.

Hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien torjuntamenetelmien kokeiluhanke. Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia.

Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana ei voi myöskään olla yritys.

Alkuperäisluonnon hyvän tilan tavoite edellyttää pitkäaikaisia vieraslajien torjuntatoimia ja niiden seurantaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan erityisesti kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden julkisten ja yksityisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Uusien avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika on 15.10.2020-30.11.2020. Hakemukset toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle.

Lisätietoa avustuksesta ja sen hakemisesta sekä yhteyshenkilöt löydät ELY-keskuksen sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen)