Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Vesilahden kunnan tietosuojavastaava:
Tarja Heino
sähköposti: tietosuojavastaava@vesilahti.fi
puhelin: 040 5866140 tai 050 3895202

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta asioista vastaa Pirkkalan kunta.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Vesilahden kunnan henkilörekistereissä

Lomakkeet

Täytetyt lomakkeet toimitetaan allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Vesilahden kunnan kirjaamoon (Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti) henkilöllisyyden toteamiseksi.

Tietopyyntö

Tiedon oikaisupyyntö

Tietosuojaselosteet

Yleishallinto

Taloushallinto

Opetustoimi

Varhaiskasvatus

Tekninen toimiala