Liikenneturvallisuustyöhön uusia käytäntöjä Lounais-Pirkanmaalle

8.5.2018

Liikenneturvallisuustyöhön uusia käytäntöjä Lounais-Pirkanmaalle

Lounais-Pirkanmaan muuta maata heikomman liikenneturvallisuuden parantamiseksi on valmistunut viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma. Uusi suunnitelma on laadittu yhteistyössä Punkalaitumen ja Vesilahden kuntien, Sastamalan kaupungin, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan sekä Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelman laadinnasta on vastannut Destia Oy.

Lounais-Pirkanmaalla tapahtuneissa henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuolee vuosittain keskimäärin kolme henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin 48 henkilöä. Asukaslukuun suhteutettuna henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu merkittävästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin, vaikka kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä on vuodesta 2006 lähtien vähentynyt. Lounais-Pirkanmaalla tapahtui 126 henkilövahinko-onnettomuutta/ 100 000 asukasta, kun Manner-Suomessa vastaava luku oli 90 henkilövahinko-onnettomuutta/ 100 000 asukasta. Onnettomuuksissa loukkaantuneista tai kuolleista nuoria 15–24-vuotiaita on ollut noin kolmannes.

Neljännes loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Tapahtuneista taajama-onnettomuuksista 72 % (39 kpl) on ollut jalankulku-, pyörä- tai mopo-onnettomuuksia. Valtateillä 11 ja 12 tapahtuu viidennes (41 kpl) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista, jotka ovat tyypillisesti yksittäisonnettomuuksia (37 %) ja eläinonnettomuuksia (20 %). Lounais-Pirkanmaalla on vahva hirvi- ja valkohäntäpeurakanta, mikä näkyy myös onnettomuustilastoissa.

Alueen asukkaat kokevat liikenneturvallisuuden olevan kuitenkin hyvällä tasolla. Suurimpia haasteita asukkaiden mielestä ovat jalankulun ja pyöräteiden olosuhteet, maanteiden huono kunto, liikennesääntöjen noudattaminen sekä muiden liikkujien huomioiminen.

Liikennejärjestelyjen parantaminen ei yksin riitä - asenteiden on muututtava Lounais-Pirkanmaan kunnat ja viranomaiset ottavat alueen liikenneturvallisuuden parantamisen vakavasti. Punkalaitumen ja Vesilahden kunnat, Sastamalan kaupunki, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-ristökeskus, Liikenneturva ja Sisä-Suomen poliisilaitos sekä suunnittelutyön aikana perustetut kuntien liikenneturvallisuusryhmät ovat sitoutuneet tekemään pitkäjänteistä työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tukemaan on otettu käyttöön liikenneturvallisuuskoordinaattori.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista sekä fyysisen liikenneympäristön parantamista. Liikenneonnettomuuksien määrää pyritään vähentämään seudulla panostamalla erityisesti jalankulun ja pyöräilyn suosion kasvattamiseen, liikenneturvallisuustyöhön sekä turvalaitteiden käytön lisäämiseen.

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu turvallisuustyö on tärkeässä roolissa. Vastuullisiksi liikkujiksi oppiakseen ja liikenteessä selviytyäkseen lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten esimerkkiä ja kannustusta. Kunnat osallistuvat liikennekasvatustyöhön jo varhaisessa vaiheessa neuvolassa, päivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä.

Lisätiedot:
Vesilahti https://www.doria.fi/handle/10024/155468


Yhteyshenkilöt
• Leena-Maria Mäntylä, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 036 317
• Sari Juuti, Vesilahden kunta
etunimi.sukunimi@vesilahti.fi, p. 050 389 5224