Kyselyllä selville myös Vesilahden liikenteen vaaranpaikat

30.8.2017

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus                                                                                                            28.8.2017

                                                                                                             
 
Lounais-Pirkanmaan kuntien alueelle Sastamalaan, Punkalaitumelle ja Vesilahteen laaditaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma. Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä lähtökohta suunnitelman laadinnassa
 
Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä. Kyselyllä selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyssä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat.
 
Koululaisille järjestetään oma kysely
 
Koululaisille järjestetään samanaikaisesti oma kysely, jolla pyritään selvittämään, millaiseksi koululaiset kokevat koulumatkansa. Kyselyn avulla halutaan saada tietoon koululaisille hankalat ja turvattomat liikenteen kohdat. Koululaisille suunnatusta kyselystä tiedotetaan suoraan kouluille.
 
Kyselyihin voi vastata 17.9.2017 asti
 
Kyselyyn voi vastata netin kautta (linkki).
 
 
Suunnitelman tavoite
 
Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen ja kestävän liikkumisen parantamiseksi kuntien alueella. Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, suunnitellaan uusia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä, laaditaan kunnille liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat sekä tuetaan kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaa.
 
Liikenneturvallisuustyön valtakunnallisena visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tässä työssä suunnitellaan, miten valtakunnallinen visio konkretisoituu kuntien omassa liikenneturvallisuustyössä.
 
 
Suunnitelman laatijat ja aikataulu
 
Suunnitelman tilaajia ovat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Sastamalan kaupunki sekä Punkalaitumen ja Vesilahden kunnat. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy. Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelman laatiminen aloitettiin toukokuussa 2017 ja se valmistuu maaliskuussa 2018.
 
 
Lisätietoja suunnitelmasta mielellään antavat:
 
 
Leena-Maria Mäntylä, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 036 317
 
Pasi Lähteenmäki, Sastamalan kaupunki
 
Seppo Rytky, Punkalaitumen kunta
 
Ismo Korhonen, Vesilahden kunta
 
Jutta-Leea Ylönen, Destia Oy