Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

12.6.2018

Hakija
Vesilahti-Lempäälän Biopower Oy
Valkkistentie 2
37470 Vesilahti

Toiminnan sijainti

Suunniteltu laitosalue sijaitsee Vesilahden kunnassa, Lempäälän ja Vesilahden rajan tuntumassa kiinteistöllä Perä-Pietilä, 922-422-18-0/1. Laitosalue on kooltaan 3,8 hehtaaria ja sen etäisyys Vesilahden kirkolta on noin 5 km. Lempäälän keskustaan matkaa on noin 6 km. Alue sijaitsee Vesilahdentien eteläpuolella, noin kilometrin etäisyydellä Vesilahdentiestä. Kartta sijainnista on kuulutuksen lopussa.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Ympäristölupaa haetaan biokaasulaitoksen toiminnalle, jossa orgaanisen raaka-aineen käsittelykapasiteetti on 19 500 tonnia vuodessa. Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvanvarainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta ja ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Biokaasulaitoksessa tuotetaan orgaanisista raaka-aineista anaerobisessa mädätysprosessissa biokaasua sekä lannoitevalmisteita. Muodostunut biokaasu sisältää noin 60 – 70 % metaania ja 30 – 40 % hiilidioksidia. Raaka-aineina laitos käyttää sivutuoteasetuksen luokan 3 mukaisia raaka-aineita tai muita biokaasulaitoskäsittelyyn soveltuvia orgaanisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat esimerkiksi kasvibiomassoja ja maatalouden lantoja. Laitos voi vastaanottaa myös elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, pakattuja elintarvikkeita sekä mahdollisesti erilliskerättyä biojätettä. Pieniä määriä myös muuta orgaanista materiaalia, kuten esimerkiksi vesistöistä poistettua kasvillisuutta tai puutarhajätettä, on tarvittaessa mahdollista vastaanottaa. Laitoksen toiminnassa syntyvä ravinnepitoinen mädätysjäännös hyödynnetään lannoitevalmisteina sekä maanparannusaineena. Mädätysjäännöstä syntyy täydellä kapasiteetilla suurin piirtein raaka-ainemäärää vastaava määrä eli 19 500 tonnia vuodessa.

Laitoksella tuotettu biokaasu on uusiutuvaa energiaa. Täydellä kapasiteetilla (19 500 t/a) toimiessaan laitos tuottaa noin 1 645 000 m³ metaania vuodessa, mikä vastaa noin 16,5 GWh energiaa. Osa tuotetusta biokaasusta voidaan käyttää laitosprosessin lämmön tuotantoon, mutta pääosin kaasu syötetään puhdistettuna kaasun suunniteltuun jakeluverkkoon edelleen hyödynnettäväksi.

Laitoksen raaka-aineiden vastaanotto tapahtuu pääasiassa arkipäivisin klo 7-20 välisenä aikana. Raaka-aineita voidaan vastaanottaa myös lauantaisin. Lähtökohtaisesti pyhäpäivinä ei ole materiaalin vastaanottoa eikä lopputuotteiden toimituksia. Laitokselle ajaa arkipäivisin keskimäärin 3 kuljetusajoneuvoa. Henkilöautoliikennettä on lisäksi arviolta 1-2 ajoneuvoa vuorokaudessa arkipäivisin.

Biokaasulaitoksen toiminnan merkittävimmät päästöt ovat päästöt ilmaan, mutta ne pyritään minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti. Hajupäästöjen ehkäisemiseksi laitoksen prosessit ovat suljettuja ja haisevia materiaaleja käsitellään vain suljetuissa tiloissa. Prosessitiloista hajukaasut imetään talteen ja ne käsitellään asianmukaisesti biosuodattimella. Häiriötilanteissa ilmaan saattaa kuitenkin päästä pieniä määriä hajukaasuja. Vuototilanteessa ilmaan pääsevät yhdisteet laimenevat nopeasti eikä niistä aiheudu terveyshaittoja. Biokaasun puhdistusprosessissa ilmaan vapautuu hiilidioksidia, joka on noin 30 – 40 % tuotetun biokaasun määrästä. Lisäksi toiminnasta syntyy liikenteen aiheuttamia pakokaasupäästöjä.

Hajukaasujen käsittelyyn tarkoitetut biosuodattimet sekä mädätysreaktoreiden pohjalta 5-10 vuoden välein kerättävä hiekkapitoinen aines toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelypisteeseen. Biosuodattimen suodatusmateriaalin vaihtoväli arvioidaan hajujen suodatuskyvyn perusteella, kun laitos on ollut toiminnassa jonkin aikaa. Laitoksella syntyy mahdollisesti myös esimerkiksi biokaasun puhdistusprosessissa vaihdettavia suodattimia, mutta näiden jätteiden laatu ja määrä tarkentuvat sen jälkeen, kun biokaasun puhdistustekniikka on valittu.

Laitoksen toimisto- ja sosiaalitiloissa syntyy vuosittain normaalia talousjätettä arviolta 100 kg. Lisäksi moottoreiden ja muiden laitteistojen öljynvaihdoista muodostuu noin 200 litraa vuodessa jäteöljyjä, jotka toimitetaan asianmukaiseen keräyspisteeseen. Pakattujen elintarvikkeiden prosessoinnissa kertyy muutaman prosentin verran vastaanotetusta määrästä pakkausmateriaalia, joka lajitellaan energiajätteenä jatkokäsittelyyn. Hyötyjätteet kerätään erikseen soveltuviin keräysastioihin ja syntyvät biojätteet kierrätetään laitosprosessissa. Jätteet toimitetaan asiamukaisesti jätteenkäsittelykeskukseen.

Jätevesiä laitoksella syntyy sosiaalitiloissa sekä pesuvesistä. Kaikki pesuvedet johdetaan laitoksen prosessiin kierrätettäväksi ja vain sosiaalitilojen jätevedet johdetaan joko omaan jätevesisäiliöön tai vaihtoehtoisesti nekin suoraan laitosprosessiin. Näin ollen varsinaisen jäteveden määrä jää hyvin pieneksi.

Laitos ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Laitosalueelle sijoitettavat säiliöt, kuten mädätysreaktorit testataan tiiveyskokeella ennen käyttöönottoa ja niiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Lopputuotteiden varastointi toteutetaan tiiviissä säiliöissä ja katetussa kiintoainevarastossa. Kiintoainevaraston pohja on tiivis, jotta varastosta ei pääse valumaan materiaalia maaperään.  Maaperän suojelemiseksi laitosalue asfaltoidaan tarvittavilta osin ja laitoksen sadevesiviemäröinti toteutetaan kaksoisviemärijärjestelmänä, missä häiriö- ja huoltotilanteissa sadevedet voidaan johtaa laitoksen vastaanottoaltaaseen ja normaalitilanteessa ne ohjataan maastoon.

Laitosalueelle varattu tontti on pääosin nuorehkoa metsää, jota ei ole luokiteltu luonnonsuojelullisesti merkittäväksi kohteeksi eikä tontilla sijaitse rakennuksia. Laitoksen vaikutukset luontoon muodostuvat normaaleista rakentamisen aiheuttamista muutoksista kyseisellä kiinteistöllä.

Hakemusasiakirjojen nähtävilläolo

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 13.6. – 12.7.2018 Vesilahden kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat 13.6.–29.6.2018 välisen ajan yleisesti nähtävillä Vesilahden kunnan teknisessä toimistossa (os. Kestintie 3, Narva) viraston aukioloaikana ja 30.6.-12.7.2018 välisen ajan Vesilahden kirjastossa (os. Huhtatie 7) kirjaston aukioloaikana. Lisäksi hakemusasiakirjat ovat luettavissa Vesilahden kunnan internet-sivuilla: www.vesilahti.fi > Palvelut> Tekniset palvelut > Ympäristönsuojelu > Ajankohtaista

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite ja kiinteistötunnus sekä hakijan ja toiminnan nimi. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisina viimeistään 12.7.2018 Vesilahden kuntaan (os. Vesilahden kunta/ympäristönsuojelu, Kestintie 3, 37370 Vesilahti). Kirjelmä voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: sari.sassi@lempaala.fi.

Lisätietoja antavat

Ympäristötarkastaja Sari Sassi, puh. 050 383 0531 tai sähköposti sari.sassi@lempaala.fi

Ympäristötarkastaja Stina Tiittala, puh. 040 133 7816 tai sähköposti stina.tiittala@lempaala.fi

Vesilahti 13.6.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Liitteet